ข้าพเจ้า นางสาวสุทธิดา เอ็มประโคน ประเภทกลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : (U2T)

หลักสูตร : HS02 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีโคกหนองนาที่อำเภอนางรอง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
       กิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีโคกหนองนาที่อำเภอนางรอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอาจารย์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และ รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรม

       การจัดกิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์“ของดีโคกหนองนาที่อำเภอนางรอง” เป็นการสร้างเว็บเพจเพื่อโฆษณาสินค้าในตำบลหนองโสน เพื่อเป็นศูนย์กลางของการโฆษณาสินค้าต่างๆที่มีให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการขายสินค้าและเรียนรู้เรื่องการตลาดแบบออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง

       การเรียนรู้ก่อนที่เราจะสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ใน Facebook1. เราจะต้องรู้จักสินค้าเป้าหมายที่จะขายอย่างเช่นของที่ขึ้นชื่อในตำบลหนองโสน 2. ต่อมาสิ่งเราต้องรู้คือ“สินค้าทำมาหากิน”กับ“สินค้าทำมาค้าขาย”สินค้าทำมาหากิน คือ สินค้าที่ทำกินแล้วเหลือขาย ส่วนสินค้าทำมาค้าขาย คือ การทำเพื่อขายสินค้าอย่างเดียว 3. สินค้าที่จะขายเป็น“สินค้าที่จำเป็นต้องซื้อ” หรือ “สินค้าที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ” สินค้าที่จำเป็นต้องซื้อ คือ ให้คิดไปเลยว่าขายได้ครึ่งนึงแล้ว ส่วนสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่จะซื้อเพราะสินค้ามี story เรื่องราว ซื้อเพราะเราทำไมต้องซื้อสินค้าของคุณ 4. การสร้างแฟนเพจในการขายสินค้า 5. ห้าการสร้างคอนเทนท์ต่างๆที่ให้เกิดความสนใจยกตัวอย่าง เช่น รูปภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความ และสุดท้าย 6. เงินทุนในการซื้อโฆษณา

      การสร้างเพจ Facebook ท่านวิทยากรให้ผู้ปฏิบัติงานคิดชื่อเพจ Facebook ที่ดีที่สุดให้กับตำบลหนองโสนโดยเสนอขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และชาวบ้านช่วยกันโหวตเพื่อหาชื่อเพจ Facebook ที่เหมาะสมกับตำบลหนองโสน โดยชื่อที่เสนอกันมามีทั้งหมด 4 ชื่อ คือ 

1.รวมทุกอย่างที่ตำบลหนองโสน

2.ของดีโคกหนองนาหนองโสน

3.ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง

4.หนองโสนบ้านเอ้ง

 และชื่อที่ชนะในการโหวตในครั้งนี้คือ “ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง” 

      สินค้าในตำบลหนองโสนเป็นสินค้าที่ชาวบ้านในชุมชนผลิตขึ้นมาและสร้างขึ้นมามีทั้งของกินของใช้หรือเป็นสินค้าจากการเกษตรโคกหนองนาโมเดลได้แก่

1.ข้าวเม่า

2.ข้าวสาร

3.ปุ๋ยขี้ไก่

4.ตะกร้า

5.เสื่อทอ

6.ปลา

7.กล้วยตาก

8.กล้วยฉาบ

9.กล้วยเบรกแตก

10ผ้าไหม

11ผ้าขาวม้า

12ไข่ไก่

13มะพร้าวเผา

14ไก่บ้าน

15ดอกดาวเรือง

16น้ำอ้อย

17ปุ๋ยขี้ควาย

      เมื่อเรียนรู้กระบวนการในการสร้างเว็บเพจ Facebook แล้วต่อมาท่านวิทยากรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม“ของกิน” กับ กลุ่ม“ของใช้” โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกสินค้าจาก 17 รายการที่ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอขึ้นมา ให้แบ่งประเภทเป็นสินค้าประเภทของกิน และ สินค้าประเภทของใช้ โดยสินค้าประเภทของกินที่ถูกเลือกขึ้นมา คือ ข้าวเม่า ข้าวสาร มะพร้าวเผา น้ำตาลอ้อย ส่วนประเภทของใช้ คือ ตะกร้า ผ้าไหม เสื่อทอ ผ้าขาวม้า และกลุ่มของดิฉันได้ประเภทสินค้าของกิน โดยได้แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าแยกออกมายกตัวอย่าง เช่น ข้าวเม่า โดยสินค้าประเภทข้าวเม่าสามารถจำแนกตามชนิดของรสชาติได้ทั้งหมด 12 รสชาติ คือ

 1. ข้าวเม่าโปร
 2. ข้าวเม่าคลุก
 3. ข้าวเม่าทอด
 4. ข้าวเม่าลูกชิ้น
 5. ข้าวเม่าคั่ว
 6. ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร
 7. ข้าวเม่าซีเรียล
 8. ข้าวเม่าตู
 9. ข้าวเม่ารางน้ำกะทิ
 10. ข้าวเม่าเบญจรงค์
 11. ข้าวเม่าแฟนซี
 12. ข้าวเม่ากระยาสารท 

และหาราคากลางที่จะโพสต์สินค้าขายในเพจ Facebook และสินค้าประเภทอื่นๆเช่นกัน เมื่อหาราคากลางได้แล้วให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มและให้ผู้ปฏิบัติงานคิดคอนเทนท์ในการโพสต์สินค้า อย่างเช่น story เรื่องราวของข้าวเม่า ความน่าสนใจของข้าวเม่า และรวมถึงการตกแต่งรูปภาพในการโพสต์แต่ละครั้ง ก็มีความสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยท่านวิทยากรให้ผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น canva เพื่อใช้ในการตกแต่งรูปภาพในการโพสต์ขายสินค้าแต่ละครั้งแอพพลิเคชั่น canva เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานสะดวกและสามารถแต่งรูปภาพได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม และเมื่อคิดคอนเทนท์และแต่งรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ผู้ปฏิบัติงานโพสต์ลงในเพจ Facebook ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง

กิจกรรมสามัคคีตีข้าวพื้นที่โคกหนองนาโมเดล

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

       กิจกรรมการตีข้าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่โคกหนองนาโมเดลของ นายสว่าง อุดมดัน โดยมีท่าน รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อาจารย์ชมพู ผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านแปลงโคกหนองนาโมเดลมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมการตีข้าวในครั้งนี้ โดยมีนายสว่าง อุดมดัน เจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดล เป็นผู้สาธิตการตีข้าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อสาธิตให้ผู้ปฏิบัติงานดูแล้ว ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมในการตีข้าวก็ลงมือปฏิบัติงานตีข้าวจนแล้วเสร็จ เมื่อตีข้าวเสร็จแล้วผู้ร่วมกิจกรรมก็ร่วมรับประทานอาหารเย็น

       การตีข้าวกิจกรรมการตีข้าว ฟาดข้าว เป็นการนวดข้าวแบบโบราณดั่งเดิม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบท เป็นการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง เพื่อให้ข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงข้าว การตีข้าวหรือฟาดข้าวแบบโบราณดั่งเดิมนี้ จะตีด้วยการใช้ไม้ตีข้าวด้วยวิธีเข้าไปยืนในผ้าแยงเขียวที่ปูไว้ แล้วเอารวงข้าวมาประมาณ 1 มัดยัดใส่ลงในไม้ตีข้าว หันรวงข้าวออกไปทางด้านหน้าของผู้ตี ก่อนจะฟาดอย่างต่อเนื่องกันหลายๆ ครั้งแล้วพลิกกลับมาตีอีกด้านหลายๆ ครั้งต่อเนื่องกัน เมื่อเห็นว่าข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงแล้วก็จะใช้ไม้ตีฟ่อนข้าวเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง แล้วยกขึ้นมาเขย่าหลายๆ ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงข้าวหมดแล้ว อ้างอิง https://www.naewna.com

การประชุมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการประชุมเกี่ยวกับการโปรโมทเพจ Facebook ของดีของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564

การประชุมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการประชุมเกี่ยวกับการโปรโมทเพจ Facebook ของดีของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง ได้จัดการประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโนนตะโก ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อในการประชุมดังนี้

1.การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นโคกหนองนาโมเดล

2.การโปรโมทเพจ Facebook ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง

ในหัวข้อการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นโคกหนองนาโมเดล มีรายละเอียดในหลักสูตรดังนี้

1.เป้าหมาย SDGs สูตรระยะสั้นของโคกหนองนาโมเดล เพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน

2.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ระบุจุดมุ่งหมายว่าจัดทำหลักสูตรเพื่ออะไรที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้กับผู้เรียนอย่างไร

3.เนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโคกหนองนา

-แนวคิด

-จุดประสงค์การเรียนรู้

-ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานโคกหนองนา การทำโคกหนองนาในตำบลหนองโสน การ   แบ่งสัดส่วนโคกหนองเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

หัวข้อการโปรโมทเพจ Facebook ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง โดยแบ่งงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะมีหัวข้อ ของกิน และของใช้ จากการประชุมผู้ปฏิบัติงานได้เสนอและเลือกสินค้าที่คิดว่ามีเพียงพอที่จะลงขายในเพจ Facebook ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานลงไปสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านว่ามีสินค้าชนิดไหนบ้างที่จะพอมีขาย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ไป ณ บ้านจันดุม ตำบลหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปสอบถามข้อมูลการทำตะกร้าจักสานจากพลาสติก โดยได้พบกับคุณ หน่อย ผู้ที่ทำตะกร้าจักสานได้ให้ข้อมูลว่า การทำตะกร้าจักสานส่วนมากทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ไม่ได้มีตลาดไปวางขาย จะขายในพื้นที่เฟสบุ๊คส่วนตัวเป็นส่วนมาก ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานอีก3ท่านจึงได้เสนอแนวคิดเรื่องการโฆษณาสินค้าในเพจเฟสบุ๊คของดีหนองโสนที่อำเภอนางรองให้กับคุณหน่อย และได้สอบถามราคาของตะกร้า โดยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 150-300 บาทขึ้นอยู่กับลักษณะของลายตะกร้า

การลงพื้นไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านโคกสูงเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าโคกหนองนาโมเดล

ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

การลงพื้นไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านโคกสูง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปสอบถามข้อมูลสินค้าโคกหนองนาโมเดลที่จะนำมาโฆษณาสินค้าในเพจ Facebook ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรองโดยมีเจ้าของแปลงคือพี่ปรีดา จรกระโทก และพี่ดนุดา ธรรมนิยม จากการสอบถามข้อมูลสินในโคกหนองนาของแปลงพี่ปรีดา จรกระโทก จะมี ตะไคร้ ปลานิลแปลรูปหรือปลาส้ม พันธุ์หญ้าหวาน และแปลงของพี่ ดนุดา ธรรมนิยม จะมี ปลานิล ปุ๋ยขี้วัว เป็นต้น โดยสินค้าที่มีผู้ปฏิบัติงานจะนำมาโฆษณาในเพจ Facebook ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง เพื่อเป็นเสนอสินค้าในอีกหนึ่งช่องทางให้กับเจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดลได้มีพื้นที่ในการขายสินค้า

จากการอบรมการสร้างเว็บเพจ Facebook ได้เรียนรู้วิธีการที่จะรู้จักตนเองก็คือรู้จักสิ่งของหรือสินค้าในตำบลนั้นๆ เป็นอย่างดี เรื่องการกำหนดเป้าหมายของสินค้าที่จะลงขาย การแบ่งประเภทของสินค้า ประเภทของกินของใช้ ของที่จำเป็นจะต้องซื้อและของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อว่ามีอะไรบ้าง และร่วมถึงการเขียนคอนเทนท์ที่ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ การตกแต่งรูปภาพจากแอพพลิเคชั่น canva ให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น การลงพื้นที่การปฏิบัติงานการตีข้าวได้ความรู้จากชาวบ้านในเรื่องของการตีข้าว หรือ ฟาดข้าว และถือเป็นการได้ร่วมลงมือทำด้วยตนเองเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการตีข้าว ต้องตีในลักษณะไหน ตีอย่างไรให้ข้าวร่วงดี และใช่วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการตีข้าวแต่ละครั้ง ส่วนการลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลสินค้าที่จะนำมาโฆษณาในเพจ Facebook ของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านตลาดออนไลน์ให้กับชาวบ้านกับผู้ที่มีสินค้าแต่ยังไม่มีช่องทางการค้าขายมากพอที่จะทำให้เป็นที่รู้จักของตลาด

กิจกรรมการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอบรม การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลกับชาวบ้าน และการเรียนรู้กับชาวบ้านตำบลหนองโสนในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำโคกหนองนาโมเดล เพื่อการจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เกษตรกรที่ทำโคกหนองนาในตำบลหนองโสนมีทั้งหมด 11 แปลงด้วยกันซึ่งทั้ง11แปลงมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ต้นไม้ การเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด-ไก่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หากของที่เพาะปลูกเหลือก็สามารถนำมาขายเพื่อหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน และสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองโสน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ปฏิบัติงานu2t ที่คอยช่วยเหลือกันให้คำปรึกษาต่างๆในการทำงานให้ผ่านมาด้วยดีขอบคุณค่ะ😊

HS02 ต.หนองโสน ร่วมอบรมสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมตีเข้าเอามื้อสามัคคีโคกหนองนา (ธ.ค.64) – YouTu

อื่นๆ

เมนู