ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

หลักสูตร : HS02 การเกษตรผสมผสารในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม มีการลงพื้นที่ และปฏิบัติงานตามลำดับดังนี้ การสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)  การลงพื้นที่การอบรมการจัดทำ เพจ Facebook ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง การตีข้าวโคกหนองนา นายสว่าง อุดมดัน ผลผลิตจากโคกหนองนา การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลผลิตโคกหนองนาของสมาชิกเพื่อนำข้อมูลมาโปรโมทยังเพจ Facebook

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกหนึ่งท่าน (นางสาวอาภาศิริ  มาลา) ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้า การสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

09.00 – 11.00 น. เสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทาการฯ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

 1. นายสิทธิชัย สุดสวาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
 2. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 3. คุณไขแสง ซอกรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 4. นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 5. นายอาทิตย์ จำปาตุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 6. ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.00 – 12.00     บรรยายตัวอย่างแบบฟอร์มการทำหลักสูตรระยะสั้น โดย รศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00 – 13.00     รับประทานอาหาร

13.00 – 15.00     นำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 11 ตำบล

ประเด็นที่ต้องนำเสนอ (10 นาที)

 1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล
 2. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
 3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ
 4. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา / อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
 5. กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต / นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

15.00 – 15.30     สรุปประเด็นทั้งหมด จำนวน 11 ตำบล โดย รศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15.30           ปิดโครงการ

ในช่วงของ ประเด็นที่ต้องนำเสนอ ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกหนึ่งท่านได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาของตำบลหนองโสนว่ามีการทำโคกหนองนามาจาก การที่ชาวบ้านนั่นขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ปลูกข้าว พืชผักสวนครัว เนื่องจากคลองช่องแมวที่เป็นคลองที่ไหลผ่านกลางตำบลหนองโสนนั่น ไม่มีการส่งน้ำมายังพื้นที่นาของชาวบ้านที่อยู่ไกลจากคลอง จึงทำให้ต้องมีการสร้างโคกหนองนาขึ้นมาเพื่อที่จะได้กักเก็บน้ำได้ ในบริเวน สระขนมครก และคลองไส้ไก่ที่อยู่บริเวณของ โคกหนองนา และยังอธิบายในส่วนประกอบของโคกหนองนา ด้วยว่า โคก คือการที่มีการขุดสระขนมครก และคลองไส้ไก่ ขึ้นมาเป็นเนิน เพื่อใช้ในการ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้นต่าง ๆ หนอง คือ สระขนมครก และคลองไส้ไก่ ใช้สำหรับ เลี้ยงปลาพืชบริโภค และจำหน่าย และในส่วนของนา ก็คือ การปลูกข้าวในบริเวณโคกหนองนานั่นเอง และนี้คือปัญหา และอุปสรรคที่นำพาไปสู่การทำโคกหนองนา หลังจากทำการนำเสนอเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ฟังการนำเสนอของแต่ละตำบลที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแล จนครบทุกตำบลทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และปัญหาของแต่ละตำบลเพิ่มขึ้น ก่อนจะจบการสัมมนาในช่วง 15.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตำบลหนองโสน ได้รับแจ้งการลงพื้นที่จากอาจารย์ผู้ดูแล ว่าจะมีการจัดอบรมการสร้าง เพจ Facebook เพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่ตำบลหนองโสน โดยมีเนื้อหาการแจ้งงาน คือ จะมีการจัดกิจกรรมอบรมขึ้น ใน วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโคกว่าน ตำบลหนองโสน เวลา 09.00 น. จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้พร้อมต้องกัน ณ วัดโคกว่าน ตำบลหนองโสน เวลา 09.00 น. บริเวณศาลา ที่อยู่จุดตรงกลางของวัด โดยเมื่อข้าพเจ้าไปถึงก็ได้ พบกับอาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ อาจารย์ผู้ดูแล และอาจารย์ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกรียติมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ แก้ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะเริ่มการอบรม อาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้แนะนำตัว และอาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ อาจารย์ผู้ดูแล ก็ได้อธิบายถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าจะทำอะไรกันบ้าง ทำแล้วจะเกิดผลดีกับชาวบ้านอย่างไร โดยในการอบรมมีชาวบ้านเข้าร่วมการอบรมเพื่อรับความรู้จากวิทยากรทั้งสองท่าน เมื่ออาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ อาจารย์ผู้ดูแล อธิบายกิจกรรมดังกล่าว เรียบร้อย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ก็ได้ เปิดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว

เมื่อเข้าสู่การอบรม อาจารย์วิทยากรทั้งสองท่านก็ได้ ยกตัวอย่างการทำเพจที่ท่านได้เข้าไปเป็นวิทยากร ว่ามีการดำเนินการก่อนจะมาเป็นเพจดังกล่าวได้อย่างไร โดยเริ่มจากอย่างแรกคือ ข้อมูลของสินค้าที่เรานั้นจะขาย มีอะไรบ้าง โดยอาจารย์วิทยากรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานพูดสินค้าในตำบลให้อาจารย์วิทยากรฟังโดยเรียงลำดับไปทีละคน โดยสินค้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยกมามี ดังนี้

1. ข้าวเม่า
ข้าวเม่าโปร ข้าวเม่าแฟนซี ข้าวเม่าคลุกเบญจรงค์ ข้าวเม่าคลุกโบราณ
ข้าวเม่าลูกชิ้นทอด ข้าวเม่าทอด ข้าวเม่ากระยาสารท ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร
ข้าวเม่าซีเรียล ข้าวเม่าตู ข้าวเม่ารางน้ำกะทิ ข้าวเม่าคั่ว
2. ข้าวมะลิ  3. เป็ด  4. ปุ๋ยขี้ไก่  5. ตะกร้าจักรสาน
6.ทอเสื่อ 7.ปลา (พันธุ์ปลา) 8. กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยเบรกแตก 9. ผ้าไหม
10. ผ้าขาวม้าฝ้าย 11. ไข่ไก่ 12. มะพร้าวเผา 13. ไก่บ้าน
14. ดอกไม้ ดอกดาวเรือง 15. น้ำอ้อย 16. ปุ๋ยขี้ควาย

ต่อไปอาจารย์วิทยากรก็ พาเข้าสู่การสร้างเพจ โดย หาว่าเป้าหมายในการสร้างเพจของเรานั่น เรามีหรือยัง การสร้างเพจนั่นเราสามารถแยก

 1. จุดประสงค์ในการขายคือ ทำมาหากิน (ทำกินแล้วเหลือขาย) กับ ทำมาค้าขาย (ทำเพื่อขายอย่างเดียว)
 2. สินค้าที่จะขาย สินค้าจำเป็นต้องซื้อ (ให้ตีไปเลยว่าเราขายได้ครึ่งหนึ่งแล้ว)

สินค้าไม่จำเป็นต้องซื้อ (ซื้อเพราะ สินค้ามี Story เรื่องราว)

 1. Fanpage
 2. Centene รูป – คลิป VDO – ข้อความ สิ่งเหล่านี้คือการดึงแรงดูงใจในการซื้อสินค้าของเรา
 3. สิ่งสำคัญที่สุด คือ เงินลงทุนการซื้อโฆษณา

เมื่ออาจารย์วิทยากรได้อธิบาย หลักการข้างต้น พร้อมทั้งพาสร้างเพจ Facebook ไปด้วย เลยทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจ เพราะมีการทำตามลำดับขั้นตอน ในการสร้างเพจ อาจารย์ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกชื่อเพจ โดยการโหลดจากชื่อ 4 ชื่อ ได้แก่

–  ของดีโคกหนองนา หนองโสน

–  รวมทุกอย่างไว้ที่หนองโสน

–  หนองโสน บ้านเอ็ง

–  ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง

จากผลการโหลดเลือกชื่อเพจ ก็ได้ชื่อ ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง เป็นชื่อเพจมาจากการลงมติของสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้าน รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแล

อีกทั้งอาจารย์ยังให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านลองสร้างโลโก้ ของตำบลหนองโสน โลโก้ข้าวเม่าดู ก่อนที่อาจารย์วิทยากรจะให้แบ่งกลุ่มให้ลองโพสขายในเพจ Facebook โดยแบ่งกลุ่ม แบบการนับ 1-4 ผู้ปฏิบัติงานท่านใด นับ 1 จะได้ โพสเกี่ยวกับข้าวเม่าคลุก ผู้ปฏิบัติงานท่านใด นับ 2 จะได้ โพสเกี่ยวกับประวัติข้าวเม่าของตำบลหนองโสน  ผู้ปฏิบัติงานท่านใด นับ 3 จะได้ โพสเกี่ยวกับข้าวเม่าโปร ผู้ปฏิบัติงานท่านใด นับ 4 จะได้ โพสเกี่ยวกับข้าวเม่าคั่ว เมื่อทำการโพสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อาจารย์วิทยากรก็ได้ชี้แนะว่าให้ผู้ปฏิบัติงานนั่นโพส เพจบ่อย ๆ จะทำให้มีคนเห็นเพจมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนจะจบการอบรมดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแลทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ไปยังโคกหนองนาของ นายสว่าง อุดมดัน เพื่อทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในการตีข้าว ผลผลิตของโคกหนองนา นายสว่าง  อุดมดัน โดยอาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ ได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานในช่วง เวลา 16.00 น. พร้อมกัน ณ โคกหนองนา นายสว่าง  อุดมดัน

เมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกท่านไปถึง ณ จุดนัดหมาย แล้ว นายสว่าง ก็ ได้เข้ามาสาธิตการ ตีข้าวให้แกผู้ปฏิบัติงานดู ก่อนจะให้ผู้ปฏิบัติงานลองตี กันเอง การตีข้าวดำเนินต่อไปจนใกล้เสร็จ อาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ ก็ได้มาลองตีข้าวช่วย รวมถึง รศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม ก็ได้มาร่วมช่วยในการตีข้าวด้วย เมื่อการตีข้าวดำเนินไปจนเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเวลา ประมาณ 17.30 น. ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และสมาชิกโคกหนองนาใกล้เคียงที่วนเวียนกันมารับประทานอาหาร และพูดคุยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ เพื่อความสนุกสนาน รวมทั้งยังพูดคุยถึงการทำงานต่าง ๆ ตลอดเกือบ หนึ่งปีที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางผู้ปฏิบัติงานได้นัดการประชุมเกี่ยวกับการโปรโมท เพจ Facebook และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยมี นางสาวอาภาศิริ  มาลา เป็นผู้แนะนำ และอธิบายการประชุม การทำหลักสูตรระยะสั้นนั่น มีการแบ่งหัวข้อให้แก่สมาชิก และการจัดทำเพจมีการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเข้าไปเก็บข้อมูลโคกหนองนา ว่า โคกหนองนาใดบ้างที่พอจะมีผลผลิตในนำสินค้านั่นมาลงโปรโมท และเผยแพร่ข้อมูลในเพจ ของดีตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านก็ได้ แลกเปลี่ยนความรู้กัน และมีการเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การทำงานนั่นราบรื่นไปด้วยดี เมื่อจบการแนะนำว่าให้เข้าไปเก็บข้อมูลโคกหนองนาแล้ว ยังมีการแบ่งให้ไปเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจะมาลงยังเพจได้ เมื่อการประชุมเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกสี่ท่าน ก็ได้เข้าไปเก็บข้อมูลการทำตะกร้าจักรสาน บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านจันดุม ตำบลหนองโสน โดยข้าพเจ้าได้โทรติดต่อกับ น้าผู้ใหญ่ สวภาว์ ไชยสุวรรณ เพื่อความหน้าเชื่อถือในการเข้าไปเก็บข้อมมูล ตะกร้าจักรสานในส่วนนี้นั่นเป็นตะกร้าจักรสานที่ทางผู้ขายจะจัดทำตามออร์เดอร์ของลูกค้า มีตั้งแต่ราคา 300 บาทขึ้นไป จักรสานจากพลาสติกสำหรับสาน ข้าพเจ้าจึงเก็บข้อมูลเหล่านั่นเพื่อจะนำข้อมูลมาลงยังเพจ พร้อมทั้งถามช่องทางการติดต่อไปยังผู้ขาย เพื่อมาติดเครดิต เมื่อทำการโพส

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงาน อีก 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสอบถามข้อมูลของโคกหนองนา ที่อยู่ในพื้นที่โคกสูง ซึ่งมีแปลงของพี่ปรีดา จรกระโทก และพี่ดนุลดา ธรรมนิยม ว่ามีผลผลิตอะไรสามารถจะมาโปรโมท และประชาสัมพันธ์ในเพจ ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง ได้บ้าง โดยข้าพเจ้าได้ติดต่อ ไปยัง พี่ปรีดา จรกระโทก ว่าจะขอเข้าไปเก็บข้อมูลดังกล่าว ในช่วง เวลา 09.00 น.

เมื่อข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกสามท่านได้เข้าไปยังบ้านของพี่ปรีดา จรกระโทก และสอบถามข้อมูล ว่าภายในโคกหนองนา ณ ตอนนี้มีผลผลิตอะไรบ้างที่สามารถจะจำหน่ายได้บ้าง สอบถามทั้งพี่ปรีดา จรกระโทก และพี่ดนุลดา ธรรมนิยม โดยพี่ทั้งสองนั่นได้ ตอบว่า ช่วงนี้จะมี ตะไคร้ ตะไคร้หยวก มีปลาแต่ตัวจะไม่ใหญ่มาก แต่พี่ ๆ ได้นำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม ปลาแดดเดียว ขายในหมู่บ้าน มีพันธุ์หญ้าหวานอิสลาเอล หญ้านรกจักรพรรดิ กล้วยน้ำหว้า  ข้าวมะลิ ข้าวกล้อง และปุ๋ยขี้วัว ฯลฯ ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายว่าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลในครั้งนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลไปโปรโมทผ่านเพจของตำบล เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ พี่ ๆ สามารถรับออร์เดอร์ และขายของได้เพิ่มมากขึ้น

จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังข้างต้นที่กล่าวมา เป็นกิจกรรมในเดือนสุดท้ายของโครงการ แต่การต้อนรับของชาวบ้านยังคนเป็นกันเอง และยังคงให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า เมื่อตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเริ่มทำงานจนกระทั้งมาถึงเดือนสุดท้าย ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอขอบคุณชาวบ้าน อาจารย์ผู้ดูแล รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม อาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์ และอาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ ผู้ร่วมงานทุกท่าน ทั้ง พี่เบญ(ปชช) พี่อำพร พี่ฟาง(ปชช.) น้องโม น้องแอ๋ม น้องนนท์ น้องชมพู่ น้องตาล น้องไข่มุก น้องตี๋ น้องกล้า น้องก้อม น้องเบญ(บัณฑิต) พี่ฟาง(บัณฑิต) พี่ป๊อบ พี่มิ้น เพื่อนติ๋ม เพื่อนเบญ เพื่อนนุ เพื่อนฟ่าง เพื่อนหนูนา เพื่อนพิ้งค์ เพื่อนเจน (กพร.) ที่ได้ทำให้การทำงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่เครียด ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเสียง จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู