ข้าพเจ้า นางสาววราพร จันทร์สุข ประเภทประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” หลักสูตร:HSO2 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ ที่26 ธันวาคม 2564 เวลา09.00น. ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติทุกท่านและคณะจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมการทำเพจ ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการทำเพจในหัวข้อเรื่องของดีประจำตำบลหนองโสน วิทยากรจึงให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้คิดหาของดีประจำตำบล ได้แก่ ข้าวเม่า ข้าว ตะกร้าจักรสาน เสื่อ ปลา กล้วยตาก กล้วยฉาบ ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ไข่ไก่ มะพร้าวเผ่า ไก่บ้าน ดอกไม้ดาวเรือง ปุ๋ยขี้ควาย สิ่งเหล่านี้เป็นของดีประจำตำบลหนองโสน การทำเพจครั้งนี้จึงได้เลือกสิ่งที่มีเยอะที่สุดในตำบลหนองโสนก็คือข้าวเม่า จึงได้ทำเพจเกี่ยวกับข้าวเม่าและเสร้จสิ้นภาระกิจได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกตีข้าวโคกหนองนาของพี่สว่าง อุดมดัน หมู่บ้านหนองโสนน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานได้ช่วยกันตีข้าว(นวดข้าว)ประเพณีตีข้าวสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตแต่พอมาปัจจุบันการตีข้าวก็ได้หายไปเปลี่ยนจากการตีข้าวมาเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ ผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให่รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนดเจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่ที่นาของตนเพื่อให้เพื่อน บ้านหรือแขกที่รู้จะได้มาช่วยเกี่ยวได้ถูกต้องทั้งนี้เจ้าของนาจะต้องจัด เตรียมอาหาร คาวหวานน้ำดื่ม ไว้รองรับด้วย และในการขณะเกี่ยวข้าวก็จะมีการละเล่นร้องเพลงเกี่ยวข้องระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยได้ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในปัจจุบันนี้แทบจะไม่พบเห็น เนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรแทนการใช้แรงงานคน สภาวัฒนธรรมตำบลตาเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งมีมาแต่โบราณควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้จัดประเพณีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา09.00น. ดิฉันและทีมงานได้นัดกันมาประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 หัวข้อคือ 1เรื่องหลักสูตรระยะสั้น 2 เรื่องทำเพจของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง และได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่หาของดีตำบลหนองโสน ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่โคกหนองนาของนางเปรมวิกา คนงาม ที่บ้านระนามพลวง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจของที่จะโปรโมทในเพจ มีอยู่หลายอย่างได้แก่ 1.มะเขือ
2.ดอกดาวเรือง
3.บวบ
4.ปลานิล
5.ใบกระเพรา
6.ใบแมงลัก เป็นต้น
สิ่งที่ได้ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประโยชน์แก่ตัวเราในอนาคต
สรุป
รายงานประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ ณ วัดโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการสร้างเพจโปรโมทสินค้าต่อยอดสินค้าเพื่อให้จำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เพื่อขยายกิจการของคุณในตำบลให้คนอื่นรู้จักแพร่หลายได้มากขึ้นและได้ลงแขกตีข้าวที่โคกหนองนาปีสว่าง อุดมดัน ได้รับความรู้และความเข้าใจในการลงแขกตีข้าว ต่อมาดิฉันและทีมงานได้นัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการโปรโมทสินค้าของดีตำบลหนองโสนกิจกรรมในครั้งนี้ดิฉันและทีมงานได้ร่วมด้วยช่วยกันจึงทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 

 

อื่นๆ

เมนู