1. ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ โกเมน ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร (HS 02)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีตำบลหนองโสน ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 9.00 น. โดยมี ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้มีวิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างเพจออนไลน์ในFacebook คือ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาการจัดการ โดยเริ่มจากตำบลหนองโสนมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โดดเด่นและพอที่จะขายได้ ผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่เห็นได้ชัดคือข้าวเม่าเป็นของดีตำบลหนองโสน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จากนั้นอาจารย์ให้สร้างเพจและให้โหวดชื่อเพจ ได้ชื่อเพจว่า ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง

การอบรมในครั้งนี้คือการจัดทำเพจในตำบลหนองโสนเพื่อที่จะสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้คนในตำบล เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วทำให้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอดเวลา การที่เราสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและลูกค้าเองก็รู้สึกว่าสะดวกที่จะติดต่อทางเพจ เพราะมีการตอบโต้ที่รวดเร็วกว่าการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องแชทในเเพลทฟอร์มอื่นๆดั้งนั้นการมีเพจจึงช่วยสนับสนุนการขายของออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างแฟนเพจของเราใน  Facebook  สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร โพสต์รูปภาพ วิดีโอและอื่นๆ ลงบนโปรไฟล์ Facebook ของเราเพื่อแชร์ ให้แฟนเพจและคนอื่นได้เข้าชมและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทำให้สามารถนำข้อมูลจากลูกค้าไปพัฒนาให้ดีขึ้นและทำให้คนรู้จักและเข้าถึงตำบลหนองโสนมากยิ่งขึ้น

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม U2T ตีข้าวเอามื้อสามัคคี ค่ำคืนนี้มีดวงดาวพร่างพราวแสงอาบไอหนาวเรารวมใจได้ร่วมแรงเฮามีแฮงข้าวแลงมื้อนี้..แซบอีหลี ได้ร่วมด้วยช่วยกันตีข้าว (นวดข้าว) เอามื้อสามัคคีที่โคกหนองนาของพี่สว่าง ต.หนองโสน อ.นางรอง จากบ่ายคล้อยถึงมืดค่ำวันนี้ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจนทำให้กิจกรรมสำเร็จผ่านไปด้วยดี

การนวดตีข้าว(วิธีโบราณ)
การนวดข้าวด้วยมือ หรือ ตีข้าว ฟาดข้าว เป็นการนวดข้าวแบบโบราณดั่งเดิม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชนบท เป็นการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง เพื่อให้ข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงข้าว โดยการตีข้าวหรือฟาดข้าวแบบโบราณดั่งเดิมนี้ จะตีด้วยการใช้ไม้ตีข้าวด้วยวิธีเข้าไปยืนในผ้าแยงเขียวที่ปูไว้ แล้วเอารวงข้าวมาประมาณ 1 หอบยัดใส่ลงในไม้ตีข้าว

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยัง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมพูดคุยงานเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น วางแผนการสรุปงาน แบ่งงานและการทำเพจของดีตำบลหนองโสน รวมถึงผลผลิตจากการทำโคกหนองนาโมเดล จะได้นำผลผลิตไปโพสต์ลงเพจของดีตำบลหนองโสนเพื่อที่จะได้ขยายตลาดการจำหน่ายให้มากขึ้น

ตลอดโครงการ U2T HS02 หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานมาทั้งหมด 11 เดือนนั้น ข้าพเจ้าได้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านดิจิทัล 2.ด้านภาษาอังกฤษ 3.ด้านการเงิน 4.ด้านสังคม เพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพต่างๆ รายวิชาความรู้เพื่อการทำงานหรือพัฒนาศักยภาพในการทำงานและทักษะในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตและการใช้ภาษาต่างๆ ในการสื่อสาร ทั้งนี้ยังเพิ่มศักยภาพให้ตนเองในการถ่ายทอดสู่ชุมชนและรายวิชา THAI MOOC เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการศึกษาต่อเนื่องในวิชาต่างๆเพื่อพัฒนาตนเอง และรายวิชาเพื่อดำรงชีพประกอบอาชีพอีกด้วย ข้าพเจ้าได้นำความรู้ในหลายๆด้านมาปรับใช้ในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองโสน ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักผู้นำชุมชนทราบถึงบริบทพื้นที่ศักยภาพชุมชนและเข้าใจถึงการดำรงชีวิต รู้จักสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนและยังได้ลงพื้นที่ไปศึกษาเรียนรู้และความเป็นมาจากแปลงโคกหนองนาจริงๆ จากชาวบ้าน ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ผู้นำในชุมชน และชาวบ้านระแวกใกล้เคียงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้กิจกรรมต่างๆลุ่ลวงไปด้วยดี

สรุป รายงานประจำเดือนธันวาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสร้างเพจโฆษณาบน Facebook เพื่อจะโฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีตำบลหนองโสนให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและเป็นการสร้างอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลหนองโสน เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น การตีข้าวเอามื้อสามัคคีได้เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีจนทำให้กิจกรรมสำเร็จผ่านไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู