ผม นายวิษณุ นวลปักษี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  เข้าอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ครัวเรือนในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ประมงและปศุสัตว์ที่เป็นผลผลิตจากการทำเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง”  ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานเปิดโครงการท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้  ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีอาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรโคกหนองนาโมเดล อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์,อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์ เป็นผู้ประสานงานโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลหนองโสนและชาวบ้านในชุมชน

ในการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเพจขายสินค้าแบบOnline การทำการตลาดบนFacebook  ไม่ว่าจะเป็นการทำContent ยังไงให้สินค้าของชาวบ้านดูเป็นที่น่าสนใจและสามารถโน้มน้าวให้คนมาซื้อสินค้า ,โปรโมชั่นสินค้ามีอะไร .เพศ อายุ ของกลุ่มลูกค้า      โดยการให้เราคิดหาวิธีที่จะนำเอาผลผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำโคกหนองนาและผลผลิตจากชาวบ้านในชุมชน ตำบลหนองโสน ที่แปรรูปเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ได้แก่ ข้าวเม่า ข้าวหอมมะลิ เลี้ยงเป็ด,ไก่ มะพร้าวเผา ปุ๋ยขี้ไก่ ตระกร้า ทอเสื้อ ผ้าไหม เลี้ยงปลา ดอกดาวเดือง ฯลฯ

เพื่อมาสร้างStory ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์เกิดความขลังน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เพราะการทำStory เป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆ ของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นชั้นตอนหรือวิธีการผลิตว่ากรรมวิธีในการทำนั้น มันมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้สินค้าชิ้นนี้ออกมา ลงทุนลงแรงไปเท่าไร เมื่อเทียบกับราคาที่ตั้งขายแล้วเหมาะสมควรแล้วหรือเปล่ากับราคาเท่านี้

 

 

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตีข้าวแบบโบราณดั้งเดิม และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ   แปลงโคกหนองนาของนาย สว่าง อุดมดัน ที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์,อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์,นายสมชิต ไชยชาติ(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ที่นำโครงการโคกหนองนาโมเดลเข้ามาสู่ตำบลหนองโสน),อาจารย์ดนัย สุริยะวงค์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)นายจุล ชื่นชู ผู้ใหญ่บ้านโคกว่าน,นายบุญลือ นวลปักษี ผู้ใหญ่บ้านบุคราม,นายสว่าง อุดมดัน และผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลหนองโสน  

 

 

        การตีข้าวหรือนวดข้าวเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะต้องแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว แล้วแยกเมล็ดข้าวลีบ และฟางข้าวออกไป เพื่อให้ได้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีข้าวคือ ไม้หนีบหรือไม้ค้อนตีข้าว  ทำด้วยไม้ขนาดกำถนัด (จะเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ก็ได้) ยาวประมาณศอกครึ่ง 2 อัน ข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่งประมาณหนึ่งคืบ ผูกติดกันด้วยเชือกยาวประมาณหนึ่งคืบ ใช้สำหรับรัดฟ่อนข้าว

 

 

วันเสาร์ที่ 4 ธันาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลหนองโสน เพื่อมอบหมายงาน  ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านแบ่งหน้าที่กันไปเก็บข้อมูลการทำหลักสูตรโคกหนองนาโมเดลและข้อมูลสินค้าของตำบลหนองโสน แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปโพสต์ลงเพจ Facebook “ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง” ในการส่งเสริมสินค้าและสร้างรายให้กับชาวบ้านในตำบลหนองโสน  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานผู้ปฏิบัติงานU2T ตำบลหนองโสน ในหลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและเพื่อนร่วมงานU2Tมาก็ได้รับความรู้ประสบการณ์หลายสิ่ง จากการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล ชุมชนครัวเรือน,ข้อมูลโควิด-19,ข้อมูลการทำโคกหนองนา,ช่วยสร้างศาลาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง,ลงพื้นที่กิจกรรมทำความสะอาดวัด,โรงเรียนและกิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์,โรงเรียนพิมพ์รัฐ,คลองบ้านโคกว่าน โดยเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของ บ้าน/วัด/โรงเรียน ทั้ง3หนอง หนองโสน/หนองยายพิมพ์/หนองกง  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำมาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มากก็น้อย

 

อื่นๆ

เมนู