ข้าพเจ้านายนนทกร บ่อไทย ประเภทประชาชน รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน U2Tและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “บวร – พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” โดยมี ผู้เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโสน ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่พร้อมทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่และในส่วนของการปลูกป่าในครั้งนี้จะยึดการปลูก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมกับอยู่บนพื้นฐานของความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ผลที่เกิดขึ้นคือ เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าของชุมชนในส่วนการปลูกต้นไม้ที่ใช้จะเป็นเนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยาวนานซึ่งจะเน้นประโยชน์โดยใช้เนื้อไม้เพื่อสร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน และถือได้ว่า เป็นการออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต  เช่น ยางนา สัก พะยูง และยังมีการปลูกต้นไม้ที่กินได้ เช่น กล้วย เป็นต้น

ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

1. พอกิน คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม  ผักหวาน  กล้วย และไม้ผลต่าง ๆ

2. พอใช้ คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคำ

3. พออยู่ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง 

4. พอร่มเย็น คือ ประโยชน์อย่างที่ 4  ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา

รูปภาพกิจกรรมโครงการ “บวร – พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน”

 

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ทางผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์และเข้าใจในการเขียนบทความอย่างถูกต้องในการเขียนรายงานครั้งถัดไปโดยผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team ตามกำหนดต่อไปนี้โดยผ่านลิงก์การประชุม shorturl.at/bwKM4 โดยมีเวลากำหนดให้ดังนี้ตามตำบลในความดูแลของคณะต่างๆ

เวลา 13.00 น. ตำบลในความดูแลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาสตร์ 

เวลา 13.40 น. ตำบลในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา 14.20 น. ตำบลในความดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

เวลา 15.00 น. ตำบลในความดูแลของคณะวิทยาการการจัดการ

เวลา 15.40 น. ตำบลในความดูแลของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปภาพการเข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสนได้ร่วมกิจกรรมเชิงรุกทำความสะอาดพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ อุโบสถ,หน้ากุฏิพระ,บริเวณลานวัด,บริเวณภายในครัว เป็นต้น ต่อจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และก็มีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้วัดและผู้ที่กักตัว ซึ่งวัดบ้านหนองโสนได้เปิดเป็นสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(โรคโควิด-19) และรับประทานอาหารร่วมกัน

รูปภาพกิจกรรมกิจกรรมเชิงรุกทำความสะอาดพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองโสน

     

              เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร โดยกิจกรรมจะเป็นการขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ลอดริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร

รูปภาพกิจกรรมการขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้

   

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ตลอดริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายไตรเทพ งามกมล ส.ส.ในพื้นที่  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง พร้อม ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนตำบลสามหนอง ได้แก่ 1.หนองโสน 2.หนองกง 3.หนองยายพิมพ์ มาร่วมปลูกป่า นอกจากนั้นต้นไม้ที่นำมาปลูกป่าในครั้งนี้ยังมีหลากหลาย ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นสักทอง เป็นต้น และปลูกต้นไม้เสร็จ ก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันในส่วนของอาหารก็เป็นการร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้าน คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดทำมาเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเรียกว่าเป็นโรงทาน โดยมี ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีนน้ำยา ข้าวราดแกง ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเม่าซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของตำบลหนองโสนที่แสนอร่อยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าต้อนรับที่ดีเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่มาเยือน ณ ตำบลหนองโสนแห่งนี้

วัตถุประสงค์ในการปลูกป่า ครั้งนี้

1. เป็นการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ

2. เป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองในน่าอยู่

3. เป็นการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติ

4. เป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชนในน่าอยู่และสวยงาม

5. เป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รูปภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ    

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและให้กำลังใจกับเจ้าของแปลงโคกหนอง นา โมเดล และยังมีการถ่ายทำสื่อวีดิโอของแปลงโคก หนอง นาโมเดลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ลงในสื่อต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แปลงโคก หนอง นา โมเดล ที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้ไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมนั้น มีดังนี้

1.กำนันบุญทัน ห้าวหาญ  บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล หนองโสน

2.นายวงศกร  สุดาจันทร์   บ้านห้วย หมู่ 7 ตำบลหนองโสน

3.นางเปรมวิกา  คนงาม  บ้านระนามพลวง หมู่ 6 ตำบลหนองโสน

4.นางจิตรานุช  โพธิ์หิรัญ  บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหนองโสน

         ในส่วนของการลงพื้นที่ไปยังแปลงก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินบางแปลงจะเป็นดินแข็งเป็นก้อนๆไม่เหมาะกับการปลูกพืชบางแปลงก็มีความอุดมสมบูรณ์และในส่วนของน้ำบางแปลงก็มีปัญหาน้ำขุ่นจนเกินไปบางแปลงก็ใสจนน้ำเป็นสีสวยงามและเหมาะกันการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และปลูกพืชได้สวยงามในส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาเหล่านี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาตำบลต้นแบบตำหนองโสนได้ให้คำแนะนำให้กับเจ้าของเเปลงได้นำไปปรับใช่ในการแก้ไขปัญหาของแปลงนั้นๆ เช่น การนำฟางข้าวมาคลุมดินไว้และการใช้น้ำหมัก เป็นต้น

รูปภาพกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและถ่ายทำสื่อวีดิโอกับเจ้าของแปลงโคกหนอง นา โมเดล

  

          การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในพื้นและยังสนุกกับกิจกรรมการลงพื้นที่ทุกๆครั้งในการลงแต่ละครั้งชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีในพื้นที่ตำบลหนองโสน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์จึงต้องป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดของชุมชนอย่างเคร่งครัดทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีดิโอประจำเดือนสิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู