HS02 ลงพื้นที่ปลูกป่า ทำความสะอาดสถานที่กักตัว สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมโคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)

        ต้นสักหรือสักทองเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งจะผลัดใบในฤดูร้อน บริเวณลำต้นเปลือกแตกหรือเรียบ ส่วนใหญ่แล้วจะแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวของลำต้น โดยเปลือกมีความหนาประมาณ 0.3-1.7 เซนติเมตร และด้วยความที่เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ไปจนถึงสีน้ำตาลแก่ จึงถูกเรียกว่า สักทอง ลักษณะเป็นใบเดี่ยว ใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ โคนใบมนปลายใบแหลม มีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ส่วนความกว้างใกล้เคียงกับความยาว ใบของต้นอ่อนจะใหญ่มากกว่าใบแก่ ส่วนสีของใบคือสีเขียวเข้ม ใบมีขนสาก หากนำมาขยี้จะมีสีแดงเหมือนเลือด ดอกของต้นสักหรือสักทองจะมีขนาดเล็ก ออกดอกตามช่อหรือบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีสีขาวนวล ซึ่งดอกจะออกเป็นผลในช่วงของเดือนมิถุนายม จนถึงเดือนตุลาคม เป็นผลแห้ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกนอกแข็ง ส่วนภายในผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-3 เมล็ด การใช้ประโยชน์ของไม้สักหรือสักทอง จะสามารถนำไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์ได้ตามอายุและขนาด ยิ่งไม้สักที่มีอายุมาก ก็จะยิ่งมีความแข็งแรงทนทานมากด้วยเช่นเดียวกัน  1.ไม้สักที่มีอายุประมาณ 5 ปี นิยมนำเนื้อไม้ไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ ทำเป็นของตกแต่งบ้าน หรือของเล่นเด็ก โดยส่วนใหญ่แล้วจะปลูกไว้เพื่อการค้าทำกำไร หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าเหมือนกับการออมเงิน เมื่อได้ระยะเวลาในการตัดแล้วสามารถนำไปขายได้กำไรสูง ไม้สักหรือสักทองเองก็เช่นเดียวกัน สำหรับการปลูกไว้เพื่อขายในลักษณะนี้ แนะนำควรปลูกให้ถี่กันและตัดต้นเว้นต้น เพื่อให้ต้นสักที่เหลือสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น  2.สำหรับไม้สักที่มีอายุประมาณ 10 ปี โดยมีความสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป นิยมนำเนื้อไม้ไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน หรือแปรรูปเป็นพื้นปาร์เก้ไม้สัก  3.ไม้สักที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 15-20 ปี นิยมนำไปใช้ทำเป็นไม้บาง แต่จะต้องเลือกเนื้อไม้ที่ไม่มีตำหนิ และสำหรับการปลูกไม้สักเพื่อใช้งานในลักษณะนี้ ต้องระมัดระวังในการดูแลหรือจัดสวนให้ดี  4.ส่วนไม้สักที่มีอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป นิยมใช้ประโยชน์ในการปลูกบ้านเรือน ใช้ทำเป็นเสาบ้านหรือคาน เพื่อรองรับน้ำหนักเพราะยิ่งไม้สักที่มีอายุมาก ก็จะมีความแข็งแรงมากตามไปด้วยเช่นเดียวกัน วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์โดยมีผู้ปฏิบัติงาตำบลหนองโสน ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างผืนป่า โดยปลูกที่บริเวณด้านหลังของโรงเรียน เป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก่อนเริ่มกิจกรรมได้พูดคุยเสวนา โดยพระอาจารย์ทองใส วัดตะไก้พลวงเป็นประธานในพิธี ต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นต้นไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่น เช่น ต้นสักทอง ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นมะฮอกกานี เป็นต้น

        วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังการให้คำแนะนำการเขียนบทความและรายงานปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เข้าร่วมอบรมผ่านทาง แอพพลิเคชัน Microsoft Team  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเขียนบทความและรายงานการปฏิบัติงานให้ละเอียดและถูกต้อง การแนบรายงานเวลาเข้าออกการปฏิบัติงาน การแคปภาพวิดิโอประจำตำบลแนบส่งเพิ่มเติม

         วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา  ที่ชาวพุทธอย่างเรานับถือ  และวัดยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ถ่ายรูป  และยังกราบไหว้และวัดนั้นหมายถึงศูนย์รวมจิตใจ พระมีหน้าที่เผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีศีลธรรม วัดเป็นศาสนสถานของชาวพุทธศาสนา มีไว้เพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน เช่นศีลห้าที่ประชาชนต้องรู้และน้อมนำมาปฎิบัติ เพื่อทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ไปในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับพื้นฐานของเรา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่พูดปด ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่เสพสิ่งเสพติด เป็นต้น วันที่ 30 กรกฏาคม 2564  เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่กักตัว เฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด ณ วัดหนองโสน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนองโสน และนายก อบต.หนองโสน มาชี้แจงให้ทำความสะอาดบริเวณไหนบ้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ให้แล้ว หลังจากทำควาสะอาดเสร็จทางผู้ปฏิบัติงานได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ให้วัด และร่วมรับประทานอาหารก่อนกลับบ้าน

        วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ขอความร่วมมือ ผู้ปฏิบัติงาน 8 คน ลงพื้นที่บริเวณคลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน เพื่อขุดหลุม เตรียมปลูกต้นไม้และเตรียมสถานที่จัดกิจจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 และมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ชาวบ้านตำบลหนองโสนมาช่วยขุดหลุมเพื่อความรวดเร็ว

        วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ คลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน ภายในงานมี สส.ไตรเทพ นามกมล นายกอบจ.บุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ เช่น พระอาจารย์ทองใส เจ้าอาวาสวัดตะไก้พลวง นางกรุณา สวัสดิ์สิงห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นางสาวเพรชรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน  นางบังอร ยินดีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองกง ผศ.ดร อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม พร้อมคณะอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ผู้ปฏิบัติตำบลหนองยายพิมพ์และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบๆคลองเป็นจำนวนมาก ต้นไม้ที่ปลูก เช่น ต้นสักสอง พยุง ยางนา เป็นต้น

        วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ สำรวจแปลงโคกหนองนาเพิ่มเติม 4 แปลง ได้แก่ 1. แปลงกำนันบุญทัน ห้าวหาญ 2. แปลงนายวงศกร สุดาจันทร์ 3. แปลงนางเปรมวิกา คนงาม 4. แปลงนางจิตรานุช โพธิ์หิรัญ โดยเก็บภาพมุมสูงและสัมภาษณ์เจ้าของแปลงเพื่อเก็บข้อมูลและส่งเสริมการพัฒนา โคก หนอง นา โมเดล ต.หนองโสน อีกด้วย

         การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้เข้าร่วมหลายกิจกรรม ทำให้ทราบพันธุ์ไม้และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆที่ปลูก และเรียนรู้การทำโคกหนองนา วางแผนระยะยาว ใช้ชีวิตแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

อื่นๆ

เมนู