ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2ในวันที่12 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เข้ารับฟังการแนะนาวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เวลา 13:40-14:20 น. ซึ่งเป็นตำบลใน ความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีอาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้

1. การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงาน

2. ในการเขียน รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องแนบรูปการลงชื่อเข้า-ออกงานด้วยทุกครั้ง

3. ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกหน้าจอของวีดีโอตำบลที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมมีคาอธิบายด้านล่างวีดีโอตามที่ส่วนกลางกาหนดโดยต้องมีลิงค์ของโครงการลิงค์ ของมหาวิทยาลัย และลิงค์ของคณะพร้อมด้วยบันทึกหน้าจอของบทความผู้ปฏิบัติงานที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ตรงกับ ลิงค์บทความตนเอง และ

4. ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขชื่อลิงค์ของบทความ โดยขึ้นต้นด้วยรหัสตำบล ตามด้วยชื่อของ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องต่อส่วนกลาง

เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่วัดบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มทำความสะอาดตั้งแต่เวลา09:00นาที ได้จัดหาเตรียมอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดในบริเวณโบสถ์ของวัดและรอบๆลานวัดรวมถึงบนศาลาและได้มอบอุปกรณ์เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า แปรงขัดห้องน้ำรวมถึงน้ำยาล้างห้องน้ำให้กับวัดหนองโสนกิจกรรมได้ดำเนินไปจนถึงเวลา11:00นาทีทางผู้ปฎิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรรวมถึงนายกปลัดตำบลหนองโสนได้ร่วมถวายเพลพระด้วยกัน

ต่อมาในวันที่12 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานรวมถึงคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมปลูกป่าที่บริเวณคลองเนินตะโกบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาวตลอดริมคลองประมาณ1กิโลเมตร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้มากมายรวมถึงผู้ปฎิบักติงานU2Tสามหนองคือหนองโสน หนองกง หนองยาพิมพ์ ได้เริ่มเปิดโครงการตั้งแต่เวลา09:00นาทีจนถึงเวลา10:00นาทีได้เริ่มการปลูกต้นไม้จำนวนต้นไม้ในครั้งมีประมาณ2000ต้น มีต้นยางนา ต้นประดู่ หญ้าแฝก ทำการปลูกจนถึงเวลา12:00นาทีก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงตอนบ่ายข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแอพพลิเคชั่นU2T ณ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำนางรอง จังหวัดบุรีรรัมย์ ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามวิธีการทอเสื่อกับนางสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ จึงได้วิธีอธิบายดังต่อไปนี้อุปกรณ์ก็จะมี กกหรือไหล กรรไกรเชือกไนหลอนหรือเชือกเอ็น ที่ขาดไม่ก็คือฟืมทอเสื่อ โฮงทอเสื่อ จากนั่นก็เริ่มการทอจนได้เป็นแผ่นผืน พอเสร็จก็ตัด แล้วนำไปตากแดดเพื่อให้สีติดทนนาน หลังจากนั่นก็นำไปเก็บไว้ที่ร่มเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็เดินเก็บมูลแอพพลิเคชันแล้วU2Tเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ร้านอาหารท้องถิ่น เกษตรในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็จะเป็นในเรื่องการทอเสื่อการปลูกต้นมะนาว จนถึงเวลา14:00นาทีก็เดินทางกลับและต่อมาใน

วันที่13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม06ชุดที่1สำหรับที่พักอาศัยและได้ทำการเขียนบทความจนเสร็จ

สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่วัดบ้านหนองโสนในวันที่30 กรกฎาคม 2564และเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันที่12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณเนินคลองตะโกบ้านโคกว่าน  ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา09:00-12:00น.ข้าพเจ้าก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลu2tและแบบสำรวจชุดที่1สำหรับที่พักอาศัย ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่า การทอเสื่อ และเนื่องจากสถานะการโรคระบาดโควิด19แพร่ระบาดต่อเนื่องอย่างหนักจึงทำให้ผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ งานครั้งนี้จะสำเร็จได้เมื่อผู้ปฎิบัติทุกคนร่วมมือกัน ขอขอบคุณผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน.

อื่นๆ

เมนู