ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

การปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะแบ่งเป็น  2 แบบคือ

1.ด้านการนำเข้าข้อมูล

2.ด้านการลงพื้นที่สนับสนุนโครงการต่างๆ

-งานด้านการนำเข้าข้อมูลในเดือนสิงหาคมคือ

                   การนำเข้าข้อมูลโครงการความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 จะบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูล http://cddhealthyfund.com/  ข้อมูลที่บันทึกได้แก่ครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 25 คน ตามโครงการต่างๆของพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย รายได้ จำนวนเงินกู้ยืม และรายได้ก่อนและหลังการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

              การนำเข้าข้อมูลโครงการสัมมาชีพชุมชน ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จะบันทึกรายชื่อและข้อมูลพร้อมกับทักษะที่จะปฏิบัติ จะแบ่งเป็นปราชญ์ 5 คน คือคนที่มีความชำนาญด้านพิเศษ และครัวเรือนอีกบ้านละ 20 คนที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพ

ด้านการลงพื้นที่สนับสนุนโครงการต่างๆ

1. พช.นางรอง จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พื้นที่แปลง ครัวเรือนต้นแบบ นางจำลอง เสือชุมแสง บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวถนน      อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาหน้าดิน และเข้าฐานการเรียนรู้  คนเอาถ่าน รับฟังการสาธิต การผลิตถ่านโดยครูพาทำ ในการนี้ได้มีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการทางสาธารณสุข การลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช พบว่า มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แปลงนาจำนวน 3 ไร่ ครัวเรือนได้ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ข่า ขิง กระชาย  เป็นต้น  การรักษาหน้าดิน และการทำเตาเผาถ่าน เพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ ในการนี้ครัวเรือนต้นแบบได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)  ระดับครัวเรือน โดยการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ประกอบด้วย มะพร้าว ขนุน มะม่วง ฝรั่ง  ส้มโอ ไม้สักทอง ยางนา ไม้แดง มะฮอกกานี  ฯลฯ

2.ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา แปลงนายสมหวัง แจ้งสว่าง ตำบลหนองกง โดยครัวเรือนต้นแบบได้บริหารจัดการปรับปรุงพื้นที่แปลงนาจำนวน 3 ไร่ในการขุดปรับเป็นโคก หนอง และนา โดยใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 2:3 สำหรับดินร่วนปนทราย ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในพื้นที่ และหว่านข้าวในนา มีการปล่อยปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลาจาระเม็ดปลาหมอ ปลานิล และปลาสวาย เป็นต้น

3.ลงพื้นที่ติดตามพัฒนากรตำบลหนองกงจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองกงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีในพื้นที่ตำบลต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

4.ลงพื้นที่ติดตามพัฒนากรประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติในการจัดทำแผนพัฒนาตลาดประชารัฐในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รณรงค์หิ้วตะกร้าถือถุงผ้าจ่ายตลาดและให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าได้สวมชุดกันเปื้อนและสวมถุงมือทุกร้าน เพื่อความสะอาด ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ฯ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการฯ มีมติให้ปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดฯ จะคลี่คลายลง

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำการฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานประจำสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยง การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู