1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. HS02 บทความรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ต.หนองโสน จัดกิจกรรมปลูกป่าสามัคคีและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดศูนย์กักตัว

HS02 บทความรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ต.หนองโสน จัดกิจกรรมปลูกป่าสามัคคีและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดศูนย์กักตัว

   สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงพื้นที่ปฎิบัติงานกัน ในวันที่30 กรกฎาคม 64 บ้านหนองโสน เพื่อทำความสะอาดวัดบ้านหนองโสนและไปแจกจ่ายของใช้แก่ผู้ป่วยโควิด-19และแยกย้ายกันไปทำความสะอาดรอบๆวัดบ้านหนองโสน และได้ถวายเพลพระร่วมกันกับอาจารย์และท่านนายกท่านปลัดตำบลหนองโสนและชาวบ้านบ้านหนองโสนอีกจำนวนหนึ่ง และในวันที่12 สิงหาคม 64 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปร่วมปลูกป่าที่บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน .หนองโสน .นางรอง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส..ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้มากมาย และรวมไปถึงชาวบ้านตำบลหนองโสน หนองยายพิมพ์ และหนองกง มาร่วมกันปลูกป่าด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีต้นไม้มากมายอาทิ เช่น ต้นประดู่ ต้นยางนา หญ้าแฝก และทั้งนี้ตัวข้าพเจ้าทีมงานผู้ปฎิบัติงานและประชาชนผู้มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรักษ์ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้คงอยู่คู่เคียงกับพื้นดินนี้ตลอดไป และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการปลูกป่าในครั้งนี้ก็เห็นถึงความสามัคคีของคนหมู่มากในการร่วมแรงร่วมใจในการปลูกป่าและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้งดงาม ชาวบ้านในตำบลหนองโสนก็จะได้ร่มเงาของต้นไม้เป็นที่พักพิงในเวลามาทำนาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น อีกอย่างหญ้าแฝกต้นไม้ต่างๆที่ปลูกขึ้นก็เป็นรากยึดเกาะไม่ให้ดินพังทลายลงและยังเสริมสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนรักและชื่นชอบในการปลูกต้นไม้กันมากขึ้น และการปลูกป่ายังมีประโยชน์ในการใช้ไม้สอยไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำอุดช่วงไหล่ของร่องห้วยและเป็นการอนุรักษ์ดินต้นน้ำลำธาร และการปลูกป่าจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินที่นาและน้ำให้กลับอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นและฉ่ำเย็นมากขึ้น เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุด และยาวนานที่สุด และหลังจากปลูกป่าเสร็จข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงไปบ้านสี่เหลี่ยมน้อยเพื่อหาข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่นu2t และได้สอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกัน และได้ข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้

  ชาวบ้านในตำบลหนองโสนส่วนใหญ่จะพากันเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกันเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายบ้างเลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิม หรือบางครั้งก็เลี้ยงไว้เพื่อให้คนเข้ามาชมและเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อใช้ไปต่อยอดในการนำไปทำธุรกิจเลี้ยงวัวควายเพื่อใช้แรงงาน การเลี้ยงแบบนี้ทำกันทั่วไปในเมืองไทย ได้แก่การเลี้ยงวัวควายเพื่อเป็นส่วนประกอบของการ ทำไร่ทำนา โดยไม่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นการค้าโดยเฉพาะ การเลี้ยงเป็นไปแบบตามมีตามเกิด ไม่ต้องมีวิชาการเข้าช่วยมากนัก อาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องอำนวยการเลี้ยง การเลี้ยงวัวควายแบบนี้จึงเรียกว่า การเลี้ยงแบบ ธรรมชาติ ปล่อยให้กินหญ้ากินวัชพืชตามทุ่งไร่ทุ่งนา

และการเลี้ยงวัวควายอีกแบบหนึ่ง คือการเลี้ยงแบบการค้าซึ่งยังกระทำการเป็นส่วนน้อยในเมืองไทยการเลี้ยงแบบนี้อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยอย่างมากเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด จากกิจการเลี้ยงวัวควายนั้น การเลี้ยงวัวควายแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมโดยให้ได้ผลิตผลคือเนื้อหรือนมมากที่สุด ต่อหนึ่งหน่วยของสิ่งลงทุน และในการเลี้ยงวัวควายเพื่อให้ได้วัวควายที่เติบโตอุดมสมบูรณ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายที่ดีนั้นก็ต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้

1.การดูแลจัดการ  การจัดสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของวัวควายให้อยู่ในสภาพที่ดีให้ผลิตผลสูงแต่ลงทุนต่ำการดูแลนี้ครอบคลุมถึงการจัดโรงเรือน การปฏิบัติต่อสัตว์ การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนและความชื้น การดูแลรักษาความสะอาดเพื่อให้เหมาะสมแก่การขยายพันธุ์การเจริญเติบโตตลอดจนการให้ผลิตผลของวัวควาย

2.อาหารและการให้อาหาร ผู้เลี้ยงก็จะหาที่มีคุณภาพในราคาพอสมควรมาใช้จ่ายเลี้ยงวัวควาย โดยให้ได้ผลิตผลและผลกำไรสูงทั้งนี้จะพิจารณาไปถึงอาหารที่เหมาะสมเพียงพอและประหยัด

3.พันธุ์และการผสมพันธ์ุ และทั้งนี้ในการผสมพันธุ์ผู้เลี้ยงจะเลือกเลี้ยงพันธุ์ที่ให้ผลิตผลสูงเลี้ยงง่ายตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้นผู้เลี้ยงจะเลือกใช้วิธีการผสมพันธุ์ที่เหมาะตามวัตถุประสงค์ของการผลิตว่าเป็นการผลิตพันธุ์แท้ การผลิตเพื่อขุน หรือการผลิตวัวควายนม และได้พยายามปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4.การป้องกันรักษาโรค การวางมาตรการในการป้องกันโรคดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์สามารถให้ผลิตผลได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

และการเลี้ยงวัวควายในแถบภาคอีสานและในตำบลหนองโสนจะเลี้ยงแบบยืนโรงและเลี้ยงในท้องทุ่งเป็นส่วนมากและในการเลี้ยงในท้องทุ่งจะเป็นการปล่อยให้วัวควายไว้ตามทุ่งนา ไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงอุปกรณ์มาก แค่ลงแรงในการไล่ต้อนวัวควายโดยการเดินเท้า ปล่อยวัวควายให้เป็นอิสระให้กินหญ้าตามท้องไร่ท้องนา และทั้งนี้เป็นการไม่ได้กักขังวัวควายไว้ในคอก ปล่อยให้เขาได้รับอิสระให้น้ำให้หญ้า และการเลี้ยงแบบนี้จะเลี้ยงแบบฝูงมีจำนวน10-20ตัวเป็นอย่างมาก หรือการเลี้ยงในคอกก็จะเป็นการเลี้ยงแบบขุนให้อ้วน คนเลี้ยงก็จะไปตัดหญ้าทีละมากๆไว้เพื่อให้วัวควายกินให้น้ำให้หญ้าเป็นช่วงๆตลอดวัน ในการเลี้ยงแบบนี้มีแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยพร้อมทั้งความต้องการเนื้อวัวควายในต่างประเทศก็มีสูงขึ้นด้วย

และตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานั้นก็เป็นการเลี้ยงวัวควายในประเทศไทยเป็นส่วนมากและในตำบลหนองโสนนั้นก็เลี้ยงวัวควายเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานและบางบ้านก็เลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายไว้เป็นรายได้ภายในครอบครัว

สรุป

รายงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการไปทำความสะอาดวัดบ้านหนองโสนและไปแจกของใช้แก่ผู้ป่วยโควิดในตำบลหนองโสน และได้ปลูกป่ากับประชาชนในตำบลหนองโสนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และหาข้อมูลลงแอพพลิเคชันu2tและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในตำบลหนองโสน และตัวข้าพเจ้ายังไปปฎิบัติหน้าที่กันไม่ได้มากพอสมควร เพราะสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ยังรุนแรงขึ้นทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงและดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็ประชุมงานพูดคุยกันอยู่เสมอเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในเดือนถัดๆไป เพราะสถานการณ์โควิด-19ยังร้ายแรงขึ้นทุกวันจึงลงพื้นที่ปฎิบัติงานไม่ได้อย่างเช่นเคย 

อื่นๆ

เมนู