ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2ในวันที่21 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมการปลูกป่า ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่21สิงหาคม2564ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบทหนองโสนและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรโคกหนองนาโมเลด รวมถึงราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พวกเราชาว นำโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ ได้แสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีและความจงรักภักดีโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นครั้งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่คลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน หลังจากครั้งแรกที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา จากการได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าสร้างคุณค่าให้แผ่นดินรวมสองครั้ง จึงทำให้บริเวณสองฝั่งคลองความยาว 1 กิโลเมตรกว่าๆ เต็มไปด้วยแมกไม้หลากหลายชนิด เช่น ยางนา พะยูง สัก เป็นต้น นับจากนี้ไม่นาน สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ “คนพันธ์ T (Trees)” และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านป่าชุมชนอย่างแน่นอนและสิ่งที่ได้เรียนในครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูปป่าและความสามัคคีของหมู่คณะและคุณประโยชน์ของต้นไม้มีไว้พักพิงหรือ มีไว้เป็นร่มเงาแก่ชาวบ้านทุกคนในการปลูกป่าครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกัน

และวันที่6 กันยายน 2564 ข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษาได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม06สำหรับที่พักอาศัยของเดือนสิงหาคมเพิ่มเติมเป็นจำนวน120หลังคาครัวเรือนให้เสร็จภายในวันนั้น ในวันที่9กันยายน2564อาจารย์ก็ได้มอบคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษากรอกแบบฟอร์ม06สำหรับที่พักอาศัยของเดือนกันยายนจำนวน120หลังคาครัวเรือน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้กรอกแบบฟอร์ม06บ้านสี่เหลี่ยมน้อย บ้านโคกตะโก และบ้านโคกน้อย สิ่งที่ได้เรียนในการกรอกแบบฟอร์มในครั้งนี้ได้รู้ว่าแต่ละหมู่บ้านเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโควิดไหมหรือมีอาการติดเชื้อไหมและในการทำงานของแต่ละครัวเรือนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าแต่ส่วนมากทุกคนรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มจนเสร็จในวันที่11กันยายน2564

ต่อมาในวันที่12กันยายน2564ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน ได้ร่วมด้วยช่วยกันถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่สำรวจศึกษาโคกหนองนาโมเดลทั้ง11 แปลง โดยแบ่งเป็น3 ด้านคือ ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์และด้านประมงแต่ข้าพเจ้ากลุ่มนักศักษาไม่ได้ไปถอดบทความครั้งนี้ด้วย

สรุปรายงานประจำเดือนกันยายนข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มเติม ณ​ บริเวณพื้นที่คลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่21 สิงหาคม 2564 ในเวลา09:00-12:00o. และในวัน6กันยายน2564ข้าพเจ้าก็ได้กรอกแบบฟอร์ม06สำหรับที่พักอาศัยเพิ่มเติมของเดือนสิงหาคม และในวันที่11กันยายนก็ได้กรอกแบบฟอร์ม06สำหรับที่พัอาศัยของเดือนกันยายน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าและความสามัคคีของชาวU2Tด้วยกัน และเนื่องจากสถานะการโรคระบาดโควิด19แพร่ระบาดต่อเนื่องอย่างหนักจึงทำให้ผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ งานครั้งนี้จะสำเร็จได้เมื่อผู้ปฎิบัติทุกคนร่วมมือกัน ขอขอบคุณผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน.

อื่นๆ

เมนู