ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

                   การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนนั้น จะแบ่งงานออกเป็น 2 อย่างคือ งานสำนักงานและงานลงพื้นที่ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น การลงพื้นที่ต้องไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากสถานการณ์โควิด19  เพราะในทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด การลงพื้นที่จึงไม่ค่อยได้ลงไปในช่วงนี้ แต่ก็มีลงพื้นที่บ้าง พื้นที่ที่ลงไปสนับสนุนได้แก่

             1.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน               

              วันที่ 14 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามพัฒนากรตำบลเยี่ยมชมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางรำพึง เมืองพนัส บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้ได้ร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการจัดทำฐานเรียนรู้ ช่วยครัวปลูกพืชไม้เลื้อย ใส่ปุ๋ยพรวนดิน ครัวเรือนต้นแบบได้มีการปลูกพืชหลากหลายทำให้พื้นที่ดูมีความอุดมสมบูรณ์ 

            2.กรรมเอามื้อ สามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ”
                   วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ลงพื้นที่ติดตามนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายสนับ สมานชาติ ที่ตั้งแปลงบ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการทำฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่านโดยครัวเรือนต้นแบบได้ร่วมแรงช่วยกันทำเตาเผาถ่าน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล เพื่อการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
         และการปฏิบัติงานในสำนักงาน จะบันทึกข้อมมูลรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมาชีพชุมชนในระบบศูนย์ข้อมูลกลางและจะมีการออกเลขและลงรับหนังสือในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับหมบหมาย
การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  และจะปฏิบัติงานตามแผนในเดือนถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไป

อื่นๆ

เมนู