หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

ดิฉัน นางสาวเบญจวรรณ   ศรีพนม ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆได้ร่วมทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน แบ่งเป็นดังนี้

        -วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม Health Care เป็นกิจกรรมอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  ผู้ที่มาให้ความรู้คือคุณหมอประจำอนามัยตำบลหนองโสน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน คณาจารย์ประจำหลักสูตรและตัวแทนอสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ยังมีปลัดกรุณา สวัสดิ์สิง และท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลนายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง ได้มาเปิดงานและร่วมทำกิจกรรมด้วย กิจกรรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคือ ในช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนค้านโควิด การล้างมือที่ถูกต้องและการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และในช่วยบ่ายได้มีการลงมือทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีการเตรียมอุปกรณ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นมีการเดินรณรงค์และแจกเจลล้างมือให้กับชาวบ้าน

       -วันที่ 25 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการโคกหนองนา  ของชาวบ้านต.หนองโสนที่ได้เข้าร่วมโครงการ มีการลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาทั้งหมด 7 แปลงด้วยกันโดยแบ่งเป็น วันที่ 25 มิถุนายน ลงพื้นที่ศึกษา 3 แปลง และวันที่ 28 มิถุนายน ลงพื้นที่ศึกษา 4 แปลง และเนื่องจากว่าดิฉันติดธุระในวันที่ 25 มิถุนายน จึงทำให้ดิฉันลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมได้เพียงในวันที่ 28 มิถุนายน กิจกรรมนี้จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่โคกหนองนาของแต่ละเจ้าของแปลงและได้ศึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโคกหนองนากับเจ้าของแปลงๆนั้น ต้นไม้ที่นำมาปลูกจะเป็นไม้ยืนต้นที่ทางส่วนกลางได้นำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกในโครงการ เช่น ต้นยางนา ต้นสัก ต้นพยูง ต้นมะฮอกกานี เป็นต้น การทำโคกหนองนานี้เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ที่ทางกรมพัฒนาชุมชนออกแบบให้ เพื่อจะได้แบ่งพื้นที่ในการทำประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การทำโคกหนองนานี้จะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยอุ้มชู สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับสมาชิกที่ทำ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบอยู่แล้ว

          -วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แจ้งงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์ม 06 คือ แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยมีการสำรวจ 4 สถานที่ด้วยกันคือ ที่พักอาศัย ศาสนสถาน โรงเรียน และวัด อาจารย์ได้ชี้แจงว่า สำหรับที่พักอาศัยให้เก็บร้อยละ 20 ของจำนวนทั้งหมดและสำหรับโรงเรียน ศาสนสถาน และตลาดให้เก็บตามความเป็นจริง 

         -วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติม แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(Emerging infectious diseases) ของรอบเดือนกรกฎาคม โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มตามประเภทไปเก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ โดยดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนได้รับผิดชอบหมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ 6 บ้านระนามพลวง และ หมู่10 บ้านโคกน้อย ข้อมูลในแบบฟอร์มนั้นจะเป็นการสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยมีพื้นที่ที่ต้องสำรวจ คือ ที่พักอาศัย  โรงเรียน ศาสนสถาน และตลาด จากการเก็บข้อมูลทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า มี 2 โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนบ้านโคกสูงและโรงเรียนบ้านระนามพลวง ศาสนสถาน มี วัดศรีรัตนศาสดารามและวัดบ้านโคกสูง ที่พักอาศัยเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น 40 หลัง/หมู่บ้าน รวมทั้ง 3 หมู่บ้านทั้งหมดเป็น 120 หลัง ทั้ง 3 สถานที่นี้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ดิฉันขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ให้ความช่วยเหลือและทีมงานประเภทประชาชนที่ช่วยกันเก็บข้อมูลทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

ภาพการปฏิบัติงาน

    

 

อื่นๆ

เมนู