ข้าพเจ้า นางสาวจริยาภรณ์ แก้วปุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยได้รับมอบหมายงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หมู่ที่ 9 จำนวน 120 ชุด โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกตะโกเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ตั้งขององค์การบริหารตำบลหนองโสนซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเดินทางสะดวก โดยมีคลองช่องแมวเป็นเอกลักษณ์ในชุมชนและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้ง ในส่วนของผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลใครั้งนี้

จากที่ได้ลงพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพ คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ปัญหาที่พบเจอในชุมชน เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งแนวทางการแก้ไขผู้นำชุมชนได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย ปัญหาหนี้สินจากการทำเกษตรกรรม ทำให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

1

อื่นๆ

เมนู