ข้าพเจ้า นายวิษณุ นวลปักษี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล (HS02)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 แบบฟอร์ม 01,02 เพิ่มเติมตามแบบแผนการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ในวันที่ 8,11 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน และหมู่ที่ 2 บ้านจันดุม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และสถานการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 จากการที่ได้สอบถามก็ทราบว่าชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่พอสมควรเรื่องรายได้จากการทำมาหาเลี้ยงชีพในครอบครัว รายได้ลดลงการจ้างงานก็น้อย การเดินทางออกไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความลำบากใจและความเครียดให้กับชาวบ้าน อีกทั้งชาวบ้านก็มีความรู้ดีมากเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในการรับมือและป้องกัน ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู