ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน

                     ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

     ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม  มีรายละอียดการปฏิบัติงานดังนี้

             โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

                             -ลงพื้นที่ติดตามพัฒนากร ติดตามการดำเนินงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ในการลงพื้นที่ปักหมุดพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ เพื่อเตรียมขุด ปรับพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ มี หนอง  คลองไส้ไก่ ปรับพื้นที่โคก ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”   และ ติดตามและสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในการปรับพื้นที่แปลงตามรูปแบบ “โคก หนอง นา” โดยยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถมีอาชีพ สร้างรายได้  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

            โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    

-ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ครัวเรือนและประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ประเมินความสุขมวลรวม (GVH)  และช่วยเหลืองานอื่นๆและมีหัวข้อดังนี้

  •   วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  •  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้น
  • หลักกสิกรรมธรรมชาติ
  • โคกหนองนาโมเดล
  • การออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลตามภูมิศาสตร์สังคม
  • การเชื่อมโยงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
  •  3 สร้างทางรอดของสังคมไทย และสรุปผลการเรียนรู้ประเมินผลและมอบหมายภารก

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนเมษายน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การปฏิบัติมีการลงพื้นที่อาทิตย์ละ 1 ครั้งและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและทำตามแผนปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนต่อไป

อื่นๆ

เมนู