ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง มีนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ เป็นหัวหน้า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติในเดือนมีนาคมได้แก่

-เริ่มเดือนใหม่จะมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน และ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด โดยนักพัฒนากรอำเภอผู้ควบคุมงานเป็นผู้ร่วมวางแผนและมอบหมายงาน

-งานออกพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการต่างๆที่สำนักงานพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ

 

  -ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสะเดา กลุ่มปลูกผักปลอดภัยกลุ่มที่ 1 โดยดำเนินการปลูกผักได้แก่ พริก ถั่วลันเตา ไว้กินในครัวเรือน และเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้

      -ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านบุตาเวสน์ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านบุตาเวสน์

-งานด้านนำข้อมูลเข้าระบบ

-สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามที่มีผู้ยื่นใบสมัคร ที่เว็บไซต์ Womenfund

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่นักพัฒนากรกำหนด ตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การปฏิบัติมีการลงพื้นที่อาทิตย์ละ 1 ครั้งและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู