ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าได้ร่วมประสานงานร่วมมือกับกลุ่มประชาชน นักศึกษา บัณทิตจบใหม่ อาจารย์ และชาวบ้าน จัดตั้งศูนย์แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิดอาสา ยกเสาเอก เสาโท และลงพื้นที่เทปูน จัดสถานที่

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เตรียมจัดงานยกเสาเอก-เสาโท จัดเตรียมสถานที่ ขนของมายังสถานที่จัดงานยกเต้นท์ โต๊ะ ของจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดและได้มีการมาขุดหลุมเพื่อเตรียมการยกเสาเอก เสาโท ณ หมู่ ที่ 1 บ้าน โคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่22 มีนาคม พ.ศ.2564 จัดงานทำพิธียกเสาเอก เสาโท ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีจำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ได้รับเกียรติจาก ดร.อัครพนธ์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดพิธี มีประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ประธานเสาเอก-เสาโท และชาวบ้านมาร่วมกันภายในงาน และยังมีบุผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มาร่วมภายในงานอีก 5 ตำบลของอำเภอนางรอง ซึ่งภายในงานผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหมอบหมายให้ทำหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่มาร่วมงาน เช่น การจัดเตรียมน้ำ อาหาร เบรคชุดรับรองแขกที่มางาน ดูความเรียบร้อยในเรื่องความสะอาด ฯลฯ ตลอดทั้งวันจนจบงาน พอกิจกรรมเสร็จสิ้นทีมงานได้ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านชาวบ้านมีความเป็นกันเองทำให้การจัดเตรียมสถานที่และเก็บของภายในงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และราบรื่นไปด้วยดี

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 ได้มาลงพื้นที่ปฏิบัติงานเทปูนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้ร่วมมือกับอาจารย์ นักศึกษา ประชาชน บัณทิตจบใหม่และชาวบ้านบ้านโคกว่าน เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ วีถีชิวีต เพื่อให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ให้เกิดเประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากที่สุดและอนุรักษา สืบต่อไป

ภายในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้อบรมออนไลน์ให้จบหลักสูตรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ เป็นการอบรมทักษะ 4 ด้านได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านการเงิน การอบรมทั้ง 4 ด้านนี้มีประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเอง ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่สามารถปรับมาใช่ในชีวิตประจำวัน

การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการพูดคุย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นและทำให้ได้สนิทกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านมากยิ่งขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู