ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2 ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เริ่มลงพื้นที่ในวันที่11-13 มีนาคม 2543 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลแบบฟอร์ม02 ณ หมู่บ้านโสนน้อยพัฒนา บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 เพื่อสำรวจหาข้อมูลแต่ละบุคคลว่ามีผลกะทบด้านใดบ้าง ส่วนมากจะกะทบรายได้ในครัวเรือนและอาชีพเป็นหลัก แต่ละครัวเรือนรู้สึกกังวลในผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบถามเป็นความจริงและเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
ในวันที่12มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม01และ06 ณ หมู่บ้านโสนน้อยพัฒนา และหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย เพื่อสอบถามข้อมูลระดับครัวเรือนและแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ข้อมูลที่ได้จากชุมชนเพื่อนำไปพัฒนายกระดับเศรษฐกิจในชุมชนและนอกจากนี้ได้สอบถามความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ ทางเข้าแต่ละหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ความต้องการในชุมชนส่วนมากคืองบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง
ให้ชุมชนดีขึ้น ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทั้งหมดเป็นเวลา3วัน เช่นนี้ทุกคนในชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโครงการจะเข้ามาช่วยเหลือและจัดสรรเงินทุนเพื่อพัฒนาถนนทางเข้าและช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น
สรุป
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม01 ระดับครัวเรือน แบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 และ แบบฟอร์ม06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งนี้3หมู่บ้านผลกระทบส่วนใหญ่คือไฟฟ้าทางเข้าหมู่บ้าน ส่องสว่างไม่เพียงพอความต้องการแต่ละหมู่บ้าน ส่วนมากอยากได้งบประมาณเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงให้ไฟฟ้าในหมู่บ้านส่องสว่างเพียงพอในชุมชนทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโครงการจะเข้ามาช่วยเหลือและจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณและสวัสดี
ค่ะ ทั้งนี้ถ้าข้าพเจ้าได้ทำผิดผลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู