กระผม นาย.พงศกร สุมงคล

กลุ่มบัณทิตจบใหม่

ในการลงพื้มที่ ตำบล.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร HS02 เกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดล/จิตอาสา

                  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ การเข้าไปทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่ม ให้ครอบคลุมพื้นตำบล หนองโสน

และครังในเข้าไปเก็บข้อมูล ที่ โรงเรียนตะโก บ้าน จันดุมและ บ้าน หวย  ในรวมมือกับเพื่อนในการหาสำรวจ

และเก็บข้อมูล ในเดือน มีนาคม เพื่อจะได้ช่วยตำบล หนองโสน และชาวบ้านได้พัฒนา หมู่บ้าน ตำบล 

เหมือนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ให้ชุมชน ชาวบ้าน คนแก่ คนพิการและทั่วไป ได้ มีรายได้ ใด้มีอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จากตำบล สู้ประเทศ และ

นานาชาติ ลงพื้นที่ บ้างคนก็ไม่อยู่บ้าน ออกไปทำงานต่างจังหวัด บ้างก็ไปทำนา ทำส่วนทำไร่บ้าง ส่วนใหญ่จะอยู่แต่ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ ในการไปจะจบประถมเป็นส่วนมาก บ้างที่จะเจอผลกระทบไม่เหมือนกัน บ้างคนก็เฉยๆๆๆ จะอยู่เป็นกันเอง ช่วยเหลือกัน

อากาศของหมู่บ้าน ก็ ร่มเย็นดี และในการไปลงพื้นที่โรงเรียน ก็ได้ เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม ได้รับความร่วมมือจากทาง

โรงเรียนเป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือ จาก ผู้ใหญ่ และอ.ส.ม บ้านจัมดุม ในการพาไปสำรวจเดิมเก็บข้อมูล และก็ผู้ใหญ่บ้าน

หวย ได้การรับรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร มีผลกระทบอะไร และกลุ่มเพื่อนๆ ที่ได้ช่วยกันเป็นทีม

ในการสำรวจ ทำแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกันครั้งนี้

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.50 ได้เก็บเพิ่มเติม ที่โรงเรียน ตะโก ประถมศึกษาปีที่1-6 ทำแบบสอบถาม 02

วันที่ 8-9มีนาคม 2564 เวลา 12.30-15.00และ09.00-11.00 ได้เก็บข้อมูล การทำแบบสอบถาม 01-02 ที่บ้าน หวย ส่วนใหญ่จะไม่มีใครอยู่บ้านเลย

อยู่แต่ผู้สูงอายุ ส่วนมากไปทำงานกัน ทำสวนทำนากัน จะไม่มีใครอยู่บ้าน มีสร้างบ้านใหม่แต่ยังไม่เสร็จ ยังไม่มีทะเบียน ส่วนมากบอกว่าเก็บไปหมดครบแล้ว 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา09 : 00-11.00 ทำแบบถามสอบ02 ที่บ้าน จันดุม ได้ไปประสานงานกับใหญ่ผู้บ้าน ผู้ใหญ่ก็ประสานไปให้กับอ.ส.มให้ได้พาไปเก็บข้อมูลชาวบ้านเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านต้องไปประชุม ที่อ.นางรอง ก็เลยให้อ.ส.ม พาไปเก็บ แบบสอบถาม02

 

อื่นๆ

เมนู