ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนทุกท่านประชุมผ่านช่องทาง Google meet  เพื่อชี้แจงงานชิ้นใหม่การปฏิบัติงาน โครงการ covid week โดยแบ่งเป็น2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมเชิงรุก 2. กิจกรรมเชิงรับ ซึ่งกิจกรรมของทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ประกอบไปด้วย 1.กิจกรรมเชิงรุก 1.1 ทำความสะอาดพื้นที่ กวาด เคลียร์เชื้อร้าย  พื้นที่แหล่งรวมผู้คน สร้างความปลอดภัยในชุมชน 1.2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด 1.3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด 19   2. กิจกรรมเชิงรับ ‘รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด’  เป็นการรณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง บอกข้อดี ข้อเสียของการฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน แนวทางปฏิบัติ ก่อน/หลัง การฉีดวัคซีน  ในการประชุมครั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเรียบร้อย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพได้ไปร่วมจัดสถานที่ ขุดหลุม เพื่อเตรียมร่วม “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง ซึ่งงานจะเกิดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผูปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้มาร่วมจัดสถานที่ ทำการขุดหลุมเพื่อจัดเตรียมปลูกต้นไม้ภายในงาน ซึ่งได้มีผู้ปฏิบัติงานจากอีก 3 ตำบลมาร่วมด้วยช่วยกันคือ 1. ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์  2.ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง 3.ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนตะโก เพื่อทำโครงการ “U2T Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” กิจกรรมที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายกำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ซึ่งได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและทำความสะอาดให้กับโรงเรียนตะโก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรภาพ นาราช เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพอมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเสร็จก็ได้ลงมือทำความสะอาดปัด กวาด เช็ด ถู ภายในอาคารเรียน โดม ห้องน้ำ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง  เพื่อเข้าร่วม โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC – BRU Channel & ออนไลน์ช่อง Youtube ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวเพชรรัตน์  ภูมาศ นายอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธีปลูกต้นสักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จสิ้นจากประธานในพิธีปลูกต้นสักผู้คนที่มาร่วมงานทั้งประชาชน อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ก็ได้ลงมือช่วยกันปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน พื้นที่ 20 ไร่ ด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ได้ประสานงานติดต่อลงพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านบุคราม ผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานอีก 1 ท่าน ได้ทำการลงพื้นที่บ้านบุครามซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ทำการลงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T ในหัวข้อ 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ลงพื้นที่จริง จับพิกัด GPS พื้นที่ตามจริง และทำการถ่ายภาพสถานที่จริง ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านบุคราม นายบุญลือ ได้ทำการลงพื้นที่ด้วยตนเองทำให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู