ข้าพเจ้า นางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง ประเภทประชาชน
หลักสูตร:HS02 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย “มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานมีการนัดหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ อาจารย์สมยง โสมอินทร์ อาจารย์ศุภกิจ ภูวงค์ นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน นางกรุณา สวัสดิ์สิงห์ ปลัดอบต.หนองโสน นางสาวอรวรรณ ภาษาสุข นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวสุกัญญา จันทพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต หนองโสน ตัวแทนอสม.12 หมู่บ้านและผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาคุณหมอพูดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 วิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีและดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 คุณหมอได้สอนวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 6 ขั้นตอนดังนี้
1.ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า
2.ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง
3.ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วด้านหลัง
4.ฟอกนื้วหัวแม่มือ
5.ฟอกบริเวณฝ่ามือและด้านปลายนิ้วมือ
6.ถูตรงข้อมือ
ดังนั้นจึงต้องล้างมือเป็นประจำและหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าให้มากที่สุด ควรล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ทานอาหาร เมื่อต้องสัมผัสผู้ป่วย หลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรืออกจากห้องน้ำ ไอหรือจาม
และคุณหมอได้อธิบายข้อควรปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ก่อน-ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
-พักผ่อนให้เพียงพอ
-หากมีไข้ไม่สบายเลื่อนฉีดวัคซีนไปก่อน
-ดื่มน้ำให้เพียงพอ
-รับประทานอาหารและยารักษาโรค
-งดดื่มแอลกอฮอล์
หลัง-หลังฉีดวัคซีนพักรอดูอาการ 30 นาที
-อย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 วัน
-มีไข้หรือปวดเมื่อยมากให้รับประทานยาพาราเซตามอล
-ดูอาการครบ 30 นาที วัดความดันโลหิตก่อนกลับ
ต่อมาคุณหมอได้สอนวิธีการสวมแมสและวิธีการทิ้งแมสหลังจากใช้แล้วให้ถูกวิธี หลังจากนั้นคุณหมอได้สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอสม.ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ จากนั้นได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโควิด-19 และแจกเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน หลังจากเดินรณรงค์ป้องกันโควิด-19 เสร็จเรียบร้อย อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนกลับไปรวมตัวกันอีกครั้งที่ อบต.หนองโสน เพื่อนัดหมายลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เอามื้อสามัคคีโคกหนองนาโมเดล ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เอามื้อสามัคคีแปลงโคกหนองนาโมเดลของนายบุญลือ นวลปักษี นายจุล ชื่นชูและนายมีชัย หรบรรพ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมี นายสมชิต ไชยชาติ นักพัฒนาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอนางรอง อาจารย์ดนัย สุริยวงศรี ประธานต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน นักพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองโสน นักพัฒนาพื้นที่บ้านสิงห์ และครัวเรือนต้นแบบ

การเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา พช.”ทำแบบคนจนเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง การเอามื้อสามัคคีเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การฝึกปฏิบัติจริงมีการแบ่งหน้าที่วางแผน การเอามื้อสามัคคีเริ่มจากการสร้างความรู้เตรียมความพร้อมกิจกรรมแบ่งหน้าที่แบ่งคนแบ่งงานภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” เป็นการเรียนรู้ 10 ขั้นตอนตามหลักกสิกรธรรมชาติเช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ ขุดคลองไส้ไก่ ทำหลุมขนมครก การปั้นคันนา การทำแซนวิชปลา ทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกดอกไม้ล่อแมลง ร่วมทั้งการปลูกผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วย ต้นมะม่วง ต้นพะยูง ต้นยางนา ต้นสัก ต้นมะฮอกกานี เป็นต้น ในด้านการประมง มีบางแปลงที่เลี้ยงปลาแล้วเช่น ปลานิล ปลาทับทิม หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าทีมผู้ปฏิบัติงานได้พักรับประทานอาหารกลางวันและแยกย้ายกันกลับบ้าน

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จะมี 4 ชุดย่อยคือ 1.แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน 2.แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย 3.แบบสำรวจสำหรับตลาด 4.แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน   ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานประชาชนรับผิดชอบบ้านโคกสูงหมู่ที่ 4 บ้านระนามพลวงหมู่ที่ 6 และบ้านโคกน้อยหมู่ที่ 10 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปสอบถามข้อมูลกับทางผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน จากการสอบถาม สำหรับที่พักอาศัย ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจทั้งหมด 40 หลังคาเรือน/หมู่บ้าน ชาวบ้านแต่ละหลัง มีการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ชาวบ้านทุกครอบครัวและชุมชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อในแคมป์คนงานมีสูงขึ้นและยังมีการเดินทางข้ามพื้นที่ เสี่ยงที่จะกระจายไปสู่คนในครอบครัว และยังมีบางหลังที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงผู้นำชุมชน อสม.และนำให้กักตัวและเฝ้าระวังเพื่อดูอาการ สำหรับศาสนสถานวัดบ้านโคกสูง วัดศรีรัตนศาสดาราม สำหรับโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านระนามพลวง สำหรับตลาดไม่มีข้อมูลทั้ง 3 หมู่บ้าน จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การทำโคกหนองนาโมเดลและได้เห็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและข้าพเจ้าหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

 

วิดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู