ข้าพเจ้า นางสาวเบญจวรรณ ศรีพนม ประเภทกลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล  HS02 ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เริ่มลงพื้นที่ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ดิฉันได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกน้อย โคกสูง และระนามพลวง  มีทั้งหมด 3 หมู่ ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน  ดิฉันแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย  โดยนำแบบสอบถามจะถามถึง  ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สภาพความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านให้ความสนใจและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต.หนองโสน สำรวจ 3 หมู่ คือ หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่10 หมู่บ้านโคกน้อย โคกสูง และระนามพลวง  เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยเป็นจำนวนมากและอยู่อย่างสันติภาพ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยส่วนมากคนในชุมชนมีอาชีพทำนาเป็นหลักและทำข้าวเม่าขายส่งทั้งในและนอกพื้นที่ ทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง ซึ่งชาวบ้านทุกคนได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู