ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 หลักสูตร: HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

        อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบล.หนองโสน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00น. หลังจากชี้แจงเรียบร้อยแล้วก็มีการแยกย้ายการลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของบัณฑิตได้รับผิดชอบในส่วนของหมู่ที่1 บ้านโคกว่าน หมู่ที่2 บ้านจันดุม หมู่ที่7 บ้านห้วย หมู่ที่9 บ้านโคกตะโก และหมู่ที่11 บ้านบุคราม ในส่วนของตัวข้าพเจ้าและทีมงานอีกหนึ่งคนได้รับผิดชอบลงพื้นที่หมู่ที่11 บ้านบุครามและหมู่ที่1 บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน รวมไปถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาสานต่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายต่อไป ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปติดต่อกับผู้นำชุมชนบ้านบุครามและบ้านโคกว่านในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะขอความช่วยเหลือและให้ความเชื่อถือแก่ชาวบ้านในการเข้าไปเก็บข้อมูลดังกล่าว หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้นำชุมชนช่วยประสานงานให้ชาวบ้านอยู่บ้านเพื่อที่จะได้เข้าไปสำรวจทีละหลังคาเรือน โดยทางผู้นำชุมชนได้ช่วยจัดหาผู้ชำนาญพื้นที่ในการนำทางโดยเริ่มสำรวจข้อมูลหลังคาเรือนแรก 09.00น. จากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านไล่ไปทีละหลัง โดยในแบบสอบถามจะถามถึงข้อมูลส่วนตัวบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน และชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สภาพและความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมงานจะแยกกันเก็บคนละหลังคาเรือนและเสร็จภารกิจหลังสุดท้ายในเวลาประมาณ 17.00น. และวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 ก็เข้าไปถามคำถามบางคำถามที่ไม่ครบกับผู้นำชุมชนและเข้าไปขอบคุณผู้นำชุมชนอีกครั้ง  

         จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจเราเป็นอย่างมากให้ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลที่เราสอบถามไปอย่างเต็มที่แม้บางคำถามอาจจะไม่เข้าใจบ้าง แต่ทางผู้ปฏิบัติงานก็พยายามอธิบายคำถามนั้นเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ชาวบ้านสามารถตอบคำถามนั้นได้ จากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนบ้านบุคราม นายบุญลือ นวลปักษี บ้านโคกว่าน นายจุล ชื่นชู และชาวบ้านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู