ข้าพเจ้า นางสาวเบญญา นิยมเหมาะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนา ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ บ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ลงพื้นที่บ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ค่อนข้างยากเพราะภายในชุมชนส่วนมากเป็นวัยทำงานภายในบ้านจึงไม่ค่อยมีคนอยู่ แต่อาชีพหลักภายในชุมชนนั้นส่วนมากร้อยละ 90 % ทำการเกษตร การเก็บข้อมูลครั้งนี้ จึงเป็นการเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้สัมภาษณ์ได้แบบปกติ อาจจะใช้เวลานานในการสื่อสารระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ แต่ก็ผ่านไปด้วยดี ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านโคกตะโก ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาเขมรจึงทำให้ง่ายต่อการพูดคุยเก็บแบบสอบถาม เพราะส่วนมากผู้สูงอายุไม่ค่อยใช้ภาษากลางในการสื่อสาร การทําแบบสอบถามต้องแปลเป็นคำพูดเพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจง่าย การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เดือนที่ 2 ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากคนภายในชุมชนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ทุกหลังคาเรือนให้ความร่วมมือ

         

อื่นๆ

เมนู