ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2564  เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ที่ อบต.หนองโสน ภายในงานมีการให้ความรู้ การป้องกัน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้คุณหมอจากอนามัยหนองโสนเป็นผู้มาให้ความรู้ และหลังจากนั้นได้มีการสอนทำเจลล์แอลกอร์ฮอร์ซึ่งได้มี อสม.ของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมทำและนำไปแจกจ่ายภายในหมู่บ้านของตนเอง หลังจากทำเจลล์แอลกอร์ฮอร์เสร็จก็ได้เดินรณรงค์และแจกเจลล์แอลกอร์ฮอร์ สเปร์ ให้กับหมู่บ้านในตำบลหนองโสน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ลงพื้นที่ไปปลูกต้นไม้โดยมีทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และกลุ่มประชาชนร่วมกันปลูก ซึ่งสถานที่ปลูกได้แก่

1.แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายบุญลือ  นวลปักษี บ้านบุคราม ม. 11 ต.หนองโสน

2.แปลงครัวเรือนต้นแบบ  นายจุล ชื่นชู บ้านโคกว่าน ม. 1 ต.หนองโสน

3.แปลงครัวเรือนต้นแบบ  นายมีชัย หรบรรพ์ บ้านโคกว่าน ม. 1 ต.หนองโสน

ภายในงานทีมผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโคกหนองนาโมเดลเป็นอย่างมาก

วันที่ 28 มิถุนายน 2564  ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ บ้านโคกสูง ซึ่งมีสถานที่ดังนี้

1.แปลง นางสาวดนุลดา ธรรมศิริ

2.แปลง นางปรีดา จรกระโทก

3.แปลง นายอุทัย งามแพง

4.แปลง นายสว่าง อุดมดัน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการชี้แจงงานล่าสุดคือการเก็บข้อมูล QR code  แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ซึ่งมีแบบสำรวจคือ

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

การเก็บข้อมูลแบ่งการเก็บตามหมู่บ้านที่ตนเองได้รับชอบซึ่งการเก็บคือ ที่พักอาศัยให้เก็บ 40 หลังคาเรือน / หมู่บ้าน และวัด ตลาด โรงเรียน ให้เก็บตามความเป็นจริง

 

อื่นๆ

เมนู