1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. HS02 ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ จัดงานยกเสาเอก- เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ต.หนสองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน

HS02 ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ จัดงานยกเสาเอก- เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ต.หนสองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน

ข้าพเจ้านางสาววิลาวัลย์ โกเมน ประเภท ประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวับุรีรัมย์ หลักสูตร (HS02)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมปฏิบัติงานตำบลหนองโสน รวมทั้งชาวบ้านระแวกใกล้เคียงได้ร่วมกัน ขุดหลุมเสาเอก-เสาโท และจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมพิธีลงเสาเอก- เสาโท ในการเข้าร่วมครั้งนี้มีประโยชน์และได้บุญอย่างมาก ซึ่งต่อไปศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก คือ การพัฒนาที่ทำกินของชาวบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ยื่งขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนฟื้นฟูป่าและใช้หลักวิชาการเกษตร ในการวางแผนการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาจะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรทั่วไปและชาวบ้านสามารถเยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกกรรม เพื่อศึกษาความรู้ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ทีมปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร และชาวบ้าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมปรับพื้น และเทปูน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของการฝึกอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านดิจิทัล(Digital Literacy) 2.ด้านภาษาอังกฤษ(Language) 3.ด้านสังคม(Social Literacy) ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว 4.ด้านการเงิน(Financial Literacy) อยู่ระหว่างการอบรม

รูปภาพการปฏิบัตงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู