ข้าพเจ้านางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง ประเภทประชาชน     หลักสูตร โคกหนองนาโมเดล (HS02)  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน เพื่อจัดสถานที่เตรียมงาน ยกเสาเอก-เสาโท ณ โนนตะโก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดสถานที่ เช่น ขนเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ และขุดหลุมตั้งเสาเอก-เสาโท จากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00น. ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน ข้าพเจ้าและทีมงานช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงาน บัณฑิต นักศึกษา และประชาชนทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลหนองโบสถ์ และตำบลหนองโสน พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท เริ่มพิธีเวลา 09.19น. โดยมีพระวิสุทธพัฒนาภิรมย เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง และเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่าสงฆ์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานยกเสาเอก นายวุฒินันท์ ประสงทรัพย์ นายก อบต.เย้ยประสาท ประธานยกเสาโท  โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ประกอบพิธีพราหมณ์ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง นี้ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดิน 1 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จากคุณมานพ บุญรอด และครอบครัว หวังว่าต่อไปจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและยั่งยืนของประชาชนชาวอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไปในภายภาคหน้า

เวลา 10.00น. ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดเตรียมภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์                                                                                                เวลา 11.00น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล                                                                                                                เวลา 12.00น. ประชาชนและแขกที่มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร                                                                                                    เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ข้าพเจ้าและทีมงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร และชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเก็บสถานที่เป็นที่เรียบร้อย และประชุมเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ต่อไป

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30น. ข้าพเจ้าและทีมงาน อาจารย์ประจจำหลักสูตร นัดหมายพบปะกันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ในการพบปะกันครั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ขอความร่วมแรงร่วมใจจากทีมงานให้มาช่วย เกลี่ยดิน ปรับพื้นดิน  ก่อนจะเทพื้นปูน หลังจากเสร็จงานข้าพเจ้าและทีมงานได้แยกย้ายกัน

ในส่วนของการอบรมพัฒนาทักษะ ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมพัฒนาทักษะ 4 ด้าน คือ                                                                                       1.ด้านดิจิทัล(Digital Literacy) 2.ภาษาอังกฤษ(Language) 3.ด้านสังคม(Social Literacy) ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว                  4.ด้ารการเงิน(Financial Literacy) อยู่ระหว่างการอบรม

ภาพการทำงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู