ข้าพเจ้านายนนทกร บ่อไทย ประเภทประชาชน รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เพิ่มเติมจากเดือนมีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้

                          เมื่อวันที่  20  มีนาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ยกเสาเอกและเสาโท ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ขุดหลุมในการวางเสาเอกและเสาโท เตรียมเต็นท์ เตรียมอุปกรณ์ในการจัดงาน หลังจากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงานในวันที่ 22 มีนาคม 2564 

 

             เมื่อวันที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมปฏิบัติงานทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ตำบลหนองโบสถ์ และตำบลบ้านสิงห์ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานของตำบลหนองโสนจะเป็นแม่งานในการจัดเตรียมความพร้อมเรียบร้อยของงานและได้เข้าร่วมงานพิธียกเสาเอกและเสาโทของศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน  ตำบลหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่  เช่น จัดเก้าอี้ จัดโต๊ะ ช่วยเตรียมอาหาร เสิร์ฟน้ำ และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  และช่วยเก็บสถานที่จัดงาน ซึ่งงานในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

               เมื่อในวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง โดยมีกิจกรรมการเทพื้นศาลาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตั่งแต่ เวลา 09.30 เป็นต้นไป

 

สรุป รายงานประเดือนเมษายน ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ  บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และในส่วนของการอบรมทักษะ 4 ด้าน ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่  1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy  2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy  3) ด้านการเงิน Financial Literacy    4) ด้านสังคม Social Literacy การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ในหลายๆด้านที่จะนำมาปรับ ใช้การทำงานแบบเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้พัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู