หลักสูตร: HS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคนผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองโสน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยมีอาจารย์ดนัย สุวิริยวงค์ศรี เป็นผู้กล่าวบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโคกหนองนาโมเดล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ด้านโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมผสมผสานเรื่องรายได้ครัวเรือนในรูปแบบโคกหนองนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ด้าน (1).ด้านเกษตรอิรทรีย์ (ปลูกผักปลอดสารพิษ) (2).ด้านปศุสัตร์ (การเลี้ยงไก่, เป็ด, หมู, วัว, ควาย) (3).ด้านประมง (การเลี้ยงหอย, ปู, ปลา)             

และช่วงบ่ายข้าพเจ้าและอาจารย์ได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่การทำโคกหนองนาโมเดลของอาจารย์ดนัย ซึ่งเป็นพื้นที่สงบและร่มเย็นมาก ซึ่งอาจารย์ดนัยปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้อยู่อาศัยกับภรรยา และ โดยจะมีการปลูกพืชหลากหลาย แต่สิ่งที่สร้างรายได้หลักคือ ฝรั่ง มะม่วง โดยพืชผักทั้งหมดที่ปลูปจะไม่ใช้สารเคมีเลย จะใช้แต่เพียงปุ๋ยจุลินทรีย์ ที่อาจารย์ดนัยได้ทำขึ่นเอง และยังมีการขุดบ่อน้้ำเป็น ไว้ใช้สอยและเลี้ยงปลาธรรมชาติ 

วันที่ 28 เมษายน 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านแอปพลิเคชัน google meet เมื่อเวลา09.30น. เรื่องการใช้แอปพลิเคชันU2T ในหัวข้อเรื่อง10 หัวข้อ ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว  3.ที่พัก/โรงแรม  4.ร้านอาหารในท้องถิ่น  5.เกษตรกรในท้องถิ่น  6.พืชในท้องถิ่น  7.สัตว์ในท้องถิ่น  8.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้นฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ณ โคกหนองนาโมเดลของ บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดย “โคก หนอง นา โมเดล” ได้สร้างที่พื้นที่นาของ คุณสว่าง อุดมดัน โดยใช้พืื้นที่กว่า4ไร่ ในการจัดทำเป็นการสร้างงาน โดยมีการขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ไว้สองบ่อซึ่งมีความลึกไม่ต่ำกว่า4เมตร ไว้เลี้ยงปลาธรรมชาติและขุดคลองไส้ไก่ไว้ชักน้ำเข้า และในอนาคต คุณสว่างตั้งใจจะปลูกสถานที่อยู่อาศัยและต้นไม้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้ประดู่ ยางนา หรือต้นพะยูง และปลูกพืชผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้หลักบันไดเก้าขั้นในการปฏิบัติ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ เวลา 09:00 น. – 16:00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน ออนไลน์/”ยักษ์ จับ โจน”ผ่านช่องทาง you tube สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์  ภูมาศ  นายอำเภอนางรอง กล่าวรายงาน และ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ช่วงเช้าได้มีการบรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญา แห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Word Disruption” โดยมี อาจารญ์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ยักษ์) ได้ให้แนวคิดในด้านความพอเพียง ความพอเพียงมีหลายมิติ  อาหารพอเพียง ที่อยู่อาศัยพอเพียง ส่วนช่วงตอนบ่าย คุณโจน จันได ก็ได้บรรยาย เรื่อง “ กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption ” และการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู