ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคน  กลุ่มประเภทนักศึกษา  ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม  พ.ศ.2564  ณ หมู่บ้านหนองม่วง หมู่บ้านหนองโสน หมู่บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

     การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันเดินทางไปแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 (02)  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านในพื้นที่ก็ว่างงานและ มีการเก็บดอกนางนวลเพื่อไว้ขายเป็นอาชีพเสริม   ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้าพเจ้าพบเจอปัญหาคือ ปัญหาถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองม่วงเกิดความชำรุด  ทำให้เดินทางได้ลำบาก  และปัญหาหลัก ๆ  ในหมู่บ้านเลยก็คือ  ไม่มีท่อระบายน้ำ เนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านนั้นเป็นที่ต่ำกว่าระดับถนนทำให้เมื่อเวลาฝนตกทำให้เดินน้ำท่วมขังได้ง่าย  ชาวบ้านจึงอยากของบจากภาครัฐเพื่อมาทำท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สดวกจะได้ไม่ท่วมบ้านเรือน                               

        ส่วนในแบบสอบถาม ผลกระบทจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาโควิด19 ซึ่งเมื่อออกไปไหน  ก็จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ประจำ  แต่ถ้าไม่ได้ออกไปไหน  อยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็ใช้ชีวิตปกติ  ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด  ใส่เฉพาะตอนไปโรงเรียน  ไปตลาด  หรือไปทำธุระข้างนอก

                                 

 

อื่นๆ

เมนู