ข้าพเจ้า นางสาว อัมพร รัตนาธิวัด ประเภท กลุ่ม ประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร โคกหนอง นา โฒเดล HS02

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบของกลุ่มประชาชน คือ หมู่ 6 บ้านระนามพลวง หมู่ 4 บ้านโคกสูง และหมู่10 บ้านโคกน้อย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือน และชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากการลงพื้นที่ในวันที่ 11- 14 มีนาคม 2564 เริ่มจากช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม สำรวจบ้านระนามพลวงจะมีทั้งหมด 155 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่พอสมควร หมู่บ้านจะมี 2 ฝั่ง โดยส่วนมากทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพราะพื้นที่นาบางแห่งก็มีคลองน้ำตัดผ่านทุ่งนา ทำให้มีน้ำพอที่จะทำการเกษตรได้โดยน้ำจะไหลลงมาจากคลองช่องแมว แต่ถ้าปีไหน ฝนทิ้งช่วงนาน ก็จะทำให้น้ำไม่เพียงพอที่จะทำนา เพราะต่างคนก็ต่างสูบเข้านาของตนเอง จึงทำให้ขาดแคลนน้ำ และบางครั้งก็ประสบปัญหาขาดทุนตามมา บางครัวเรือนก็มีทุนทรัพย์ เจาะน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ และบางครัวเรือนก็กู้ทุนจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อนำมาเจาะน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง จากการสำรวจบางครัวเรือนได้ปลูกข้าวโพด ปลูกผัก ส่งขาย และบางครัวเรือนก็มีการปลูกดอกดาวเรือง ทำให้มีรายได้ส่วนนี้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป วันที่ 14 มีนาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านโคกน้อยและบ้านโคกสูง จากการสำรวจบ้านโคกน้อยมีทั้งหมด 97 หลังคาเรือน บ้านโคกสูงมีทั้งหมด 155 หลังคาเรือน ทั้ง 2หมู่บ้านนี้จะมีอาชีพที่เหมือนกัน เพราะหมู่บ้านอยู่ติดกัน สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จะมีอาชีพทำนา เลี้ยงโค กะบือ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่เนื้อ และข้าพเจ้าได้สอบถามชาวบ้าน ส่วนมากจะมีปัญหา แหล่งน้ำทำการเกษตรมีน้อย เพราะไม่มีคลองน้ำไหลผ่าน จึงทำให้การเกษตรเสียหายได้ แต่พื้นที่ไหนเป็นที่ราบสูง ชาวบ้านก็หันมาปลูกมันสำปะหลังแทนข้าว เพราะมันสำปะหลังไม่ต้องการน้ำมาก แต่บางครัวเรือนก็เลี้ยงโค กะบือไว้จำหน่าย ปีไหนผลผลิตตกต่ำ เพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ อีกต่อไป และข้าพเจ้าได้สอบถามชาวบ้านบางคน ก็ได้นำเงินไปลงทุนขายล็อตเตอรี่เพื่อหารายได้เข้ามาอีกทาง

สรุปผลการปฏิบัติงาน คือ ปัญหาที่พบเจอในการสำรวจข้อมูลทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ ปัญหาที่1 คือ ประชาชนมีหนี้สินจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหารายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ปัญหาที่2 คือ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้น้ำประปาในหมู่บ้านไหลไม่สะดวก ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ปัญหาที่3 คือ ไฟฟ้าในถนนหมู่บ้านแสงสว่างไม่เพียงพอของคนในชุมชน ปัญหาที่4 คือ บางซอยในหมู่บ้านยังไม่มีร่องระบายน้ำ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน และชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามให้ผ่านไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู