ข้าพเจ้า นางสาว วิลาวัลย์ โกเมน ประเภท ประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองโนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนและผลกระทบจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2564 ณ บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย และบ้านระนามพลวง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการลงเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโรคโควิด-19 ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและสอบถามประชาชนในพื้นที่บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย และบ้านระนามพลวง จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านรายได้ของคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่า บุคคลที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ส่วนวัยทำงานจะออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้าน ส่วนมากจะประกอบอาชีพทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก รองลงมารับจ้างทั่วไป จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศทำให้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมากทั้งในการใช้ชีวิต การเดินทาง และการรักษาพยาบาล แต่คนในชุมชนก็รู้จักป้องกันเป็นอย่างดี

ปัญหาที่พบเห็นในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย และบ้านระนามพลวง คือปัญหาการว่างงาน ความยากจน ขาดน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค การชำแหละไก่ทำความเดือดร้อน ส่งกลิ่นเหม็นจากการชำแหละไก่ และการปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนและขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหน้าแล้งและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล 01 และ 02 เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู