ข้าพเจ้านางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง ประเภทประชาชน หลักสูตรโคกหนองนาโมเดล (HS02) ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.-11.00น. อาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าและทีมงาน มีการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet วางแผนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้แอป u2t เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อารหารประจำถิ่น เกษตรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งน้ำในท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาจารย์ได้แจ้งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล โคกหนองนา 10แปลง+1 ศูนย์เรียนรู้ ข้อมูลที่ต้องเก็บของแต่ละแปลงประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ขนาดพื้นที่/ไร่ แผนผังที่ดิน รูปภาพมุมต่างๆ ประวัติความเป็นมา ระยะเวลาในการทำ/กี่ปี/กี่เดือน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา แรงจูงใจในการทำโคกหนองนา รายได้จากการทำโคกหนองนา จัดทำแผนที่และปักหมุด โคกหนองนาทั้ง 10 แปลง + 1 ศูนย์เรียนรู้ ให้ทุกกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบใครจะเก็บข้อมูลด้านใดใน 15 ข้อ ให้เก็บทั้งหมด 10 แปลง นำมาเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00น. อาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านโคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง อุดมดัน ณ บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มี อสม. มาตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลล้างมือ จากนั้นนายสว่าง อุดมดัน  พาเดินและบรรยายเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลจำนวน 3 ไร่ ในพื้นที่นั้นปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และมีคลองไส้ไก่ มีที่ทำนา ต้นไม้ที่ปลูกมียางนา มะยูง ประดู่ ไม้พุ่มจะมีมะม่วง มะเขือ ไม้เลื่อยคลานผักอินุน ประโยชน์ของคลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในดิน เป็นหนึ่งรูปแบบหลุมขนมครกเมื่อกักเก็บน้ำและกระจายความซุมซื่นในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกเปรียบเสมียนลำธารที่มีความคดเคี้ยวมีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงพื้นดินทำให้เกิดคามซุ่มซื้น โครงการโคกหนองนาโมเดล จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนมีกินมีใช้ในครอบครัวเดินทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอนางรอง กล่าวเปิดงานบุญผ้าป่าในครั้งนี้ และมี ดร. ยักต์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธารสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้มาบรรยายชาติบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในยุค World Disruption กสิกรรมธรรมชาติมี 5 ประเด็นหลัก

1.ประเด็นกสิกรรมธรรมชาติ

2.บนรากฐานแห่งความพอเพียง

3.ความมั่นคง ความมั่งคั่งและยั่งยืน

4.ภายใต้ World Disruption

5.วิกฤตโรคระบาดโควิด-19

และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านApplication ในหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ ภูมิปัญญาและแหล่งน้ำในท้องถิ่นตำบลหนองโสนทั้ง 3 หมู่บ้านที่รับผิดชอบคือ บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย และระนามพลวง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้อาจไม่ค่อยสะดวกเพราะโรคระบาดโควิด 19แต่เราก็ป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พูดคุยและเว้นระยะห่าง 2 เมตร แต่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู