ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ โกเมน ประเภท กลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                  หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล HS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ อบต. หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกน้อย โคกสูง และระนามพลวง  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่บ้านโคกน้อย บ้านโคกสูง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่บ้านระนามพลวง โดยในสแบบสอบถามจะถามถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สภาพความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น ชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ในการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมงานแยกกันคนละคุ้มเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำ และได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ในการลงพื้นที่ครั้งเห็นได้ว่าชาวบ้าน มีความสนใจ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ให้ข้อมูลที่สอบถามไปอย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณ ท่าน นายกเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง  และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เป็นอย่างสูง

อื่นๆ

เมนู