ข้าพเจ้านายนนทกร บ่อไทย เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทประชาชน รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02

การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มประชาชน ณ บ้านโคกสูง หมู่ 4 บ้านระนามพลวง หมู่ 6 และบ้านโคกน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูลต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งคีย์ลงระบบ u2t.bru.ac.th ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลเชิงรุกด้วยตนเองตามหลังคาเรือนในแต่ละชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครบถ้วนตามประเด็นตามประเด็นในแบบสอบถาม และรับทราบปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้การสัมภาษณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชน จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนละชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ พบว่าด้านรายได้ของครัวเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ รับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่ชุมชนและนอกชุมชน เป็นต้น และอาชีพรับราชการซึ่งมีจำนวนน้อย โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอที่พักอาศัย จากการสอบถามความต้องในการพัฒนาชุมชนพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการมีรายได้ที่มั่งคงและมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเองและครอบครัว ส่วนของปัญหาที่พบในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาไม่มีร่องระบายน้ำในชุมชน ปัญหาขยะและการจัดการขยะในชุมชน ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้มีความลำบากในการดำเนินชีวิตของครอบครัว ปัญหาภาวะการว่างงานซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อเจอกับสถานการณ์ covid-19 ทำให้การจ้างงานลดน้อยลงเมื่อการจ้างงานลดน้อยลงรายได้ก็ลดน้อยลงไปด้วยในขณะที่รายจ่ายไม่ลดลงทำให้เกิดภาวะหนี้สินตามมา และปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ค้นพบได้แก่ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนซึ่งมีจำนวนมาก

การสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จากการสอบถามรายบุคคลและครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับมอบหมาย พบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึงปัญหาจากสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก covid-19 และทราบถึงแนวทางในการป้องกันตนเองและครอบครัวตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ covid-19 จากสื่อต่างๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันต้นเองและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น และการทำงานของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงทำให้ไม่เกิดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนการรับประทานอาหารก็จะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ มีการดูแลสุขอนามัยโดยล้างมือด้วยน้ำสะอาดอยู่เสมอ ชำระร่างกายเมื่อกลับมาจากการทำกิจกรรมภายนอกบ้าน และเมื่อต้องไปทำกิจกรรมต่างพื้นที่ ก็จะสวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลา สำหรับบางคนไม่คุ้นชินกับการสวมหน้ากากอานามัยเนื่องจากเมืองไทยมีอากาศร้อนจึงทำให้ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไรแต่เมื่อออกนอกบ้านชาวบ้านทุกคนก็ตระหนักและให้ความสำคัญ และรับผิดชอบต่อตนเองโดยใส่หน้ากากอานามัยตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู