ข้าพเจ้า นายนัฐพงษ์ จันทร์คง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                      หลักสูตร : HS02 การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.- 14.30 น. ได้ลงพื้นที่ทำเจลล้างมือ ณ อบต หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีการแนะนำวิธีการล้างมือจากคุณหมอที่โรงพยาบาลนางรอง ทั้ง 2 ท่าน รวมทั้ง อ.ส.ม. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  ก่อนหลังจากนั้นก็ได้ลงมือผสมสารที่จะทำให้เป็นเจลล้างมือในช่วงเช้า หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ได้ทำการลงพื้นที่เดินรณรงค์การป้องกันโควิด-19 ร่วมทั้งได้แจกจ่ายเจลล้างมือที่ได้ทำให้กลับชาวบ้าน ครัวเรือนละ 1 ขวด  สูตรทำเจลล้างมือได้แก่                               ส่วนประกอบได้แก่

– เอธิลแอลกอฮอล์ 99%    3 ลิตร

– คาร์โบพอล                     15 กรัม

– Tea                               8 กรัม

– น้ำมันยูคาลิปตัส              1 ออนซ์

– กลีเซอรีน                       15 cc

– น้ำสะอาด                       1 ลิตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัด บัณฑิต ชาวบ้านและน้องนักศึกษา จำนวนประมาณ 12 คน ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ บ้านโคกว่าน หมู่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีต้นไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ 1.ต้นสัก 2.ต้นพะยูง 3.ต้นมะฮอกกะณี และต้นยางนา ได้ทำการปลูกที่แปลงของ 1.นายบุญลือ นวลปักษี บ้านบุคราม หมู่ 11 2.นายจุล ชื่นชู บ้านบ้านโคกว่าน หมู่ 1 และ นายมีชัย หรบรรพ์ บ้านโคกว่าน หมู่ 1 ทั้งหมด 3 แปลง และทั้ง 3 แปลงนี้ได้อยู่ในการดูแลของทาง กรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีโคกหนองนา” ปลูกต้นไม้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ณ หมู่บ้านโคกสูง และบ้านโสนน้อยพัฒนา  โดยมีน้องๆจากทางวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้ลงมาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วงเช้า 1 แปลง ซึ่งมีทั้งหมดได้แก่

1.นางปรีดา จรกระโทก   1 แปลง

2.นายอุทัย งามแพง      1 แปลง

3.นายสว่าง อุดมดัน      1 แปลง

ซึ่งช่วงบ่าย ก็ได้ลงอีก 1 แปลงก่อนแยกย้ายซึ่งใช่เวลามากพอสมควร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.30 น.  ทางอาจารย์ได้มอบหมายให้ทางบัณฑิตและชาวบ้านเก็บข้อมูลของแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และได้แบ่งกันคนละ 40 ครัวเรือน ต่อ 1 ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมี 4 แบบสำรวจได้แก่

แบบสำรวจชุดที่ 1.ที่อยู่อาศัย

แบบสำรวจชุดที่ 2.ตลาด

แบบสำรวจชุดที่ 3.ศาสนสถาน

แบบสำรวจชุดที่ 4.โรงเรียน

ซึ่งผมได้รับหน้าที่สำรวจของทาง หมู่บ้านห้วยพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การสำรวจเป็นไปได้ด้วยดีได้รับการร่วมมือที่ดีจากทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยพัฒนา รวมถึงมีการต้อนรับที่ดีเป็นกันเอง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู