ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ โกเมน ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร(HS02)

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองโสนได้ประชุมออนไลน์ผ่าน(google meet)เรืองแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม การเก็บข้อมูล 01 และ 02 เพิ่มเติม และเก็บข้อมูลทั้ง 10 หัวข้อคือ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืช สัตว์ ภูมิปัญญา และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งอาจารย์ได้สอนวิธีการใช้แอป U2T และวิธีการกรอกข้อมูลลงในหัวข้อต่างๆ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มแล้วนัดหมายกันในการลงพื้นที่เพื่อที่จะเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับหมอบหมาย

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองโสน ได้ไปดูงานที่โคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง อุดมดัน ณ บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 ได้มี อสม. มาตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ จากนั้นนายสว่าง อุดมดัน ได้พาเดินเยี่ยมชมและบรรยายหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนองนาโมเดล” สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึงพืชพันธ์ุต่างๆ ใช่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกว่าจะสำเร็จลุล่วงก็ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วน ที่ทำโคกหนองนาโมเดลมีทั้งหมด 3 ไร่ เป็นการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดจำกัดหรือขนาดเล็ก เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน(ด้วยหนองคลองใส้ไก่ และคันนา) และใต้ดิน (ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โคกหนองนาโมเดลเป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านเกษตร เลี้ยงสัตว์สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยการปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติและการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ให้เดินทางร่วมกัน

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ได้ฟังการบรรยายจาก ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศิลยกำธร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้สืบสาน ร.9 ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในวิกฤตนี้อย่างจริงจัง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สังคมไทยเรียกว่าเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ ความเจริญของมนุษย์ ความเจริญของโลกนั้น วัดการมีน้ำใจ มีศิลธรรม อาหารอุดมสมบูรณ์ อากาศที่สมบูรณ์ วัดคนที่มีความเสียสละ มีการทำงานแบบแผน การที่เราสร้างศูนย์การเรียนรู้ แบบพึ่งตนเองและวิถีวัฒนธรรมไทย เวลาจะสร้างวัด เราจะสร้างโดยวิธีการทอดผ้าป่า ลงแรง ลงแขก ลงขันกันอย่างเช่นลงแรงกันไม่มีตังเอาแรงลงมาช่วยกันสร้าง มีฝีมือช่างเอาฝีมือช่างมาช่วยกันสร้าง คนไม่มีเวลาไม่มีฝีมือไม่มีแรงลงขันเอาทองเอาเงินใส่ลงมาในขันช่วยกันเรียกว่า ทอดผ้าป่า เป็นวิถีวัฒนธรรมไทย  และช่วงบ่าย อาจารย์โจน จันไดเป็นวิทยากรอีกคน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า แห่งสวนผันพรรณ ได้สรุปบรรยายว่าหญ้าเกิดมาช่วยพัฒนาดิน ช่วยเกษตรกร หญ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หญ้าเป็นสิ่งที่มาช่วยเรา ใช้หญ้าให้เกิดประโยชน์ในการเกษตร

และในวันที่ 13 พ พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอป U2T มีทั้งหมด 10 หัวข้อคือผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืช สัตว์ ภูมิปัญญา และแหล่งน้ำในท้องถิ่น และเก็บข้อมูล 01,02เพิ่มเติม ของตำบลหนองโสนทั้ง 3 หมู่บ้านที่รับผิดชอบ บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย และบ้านระนามพลวง การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะเกิดการระบาดของโรคระบาดโควิด 19 แต่เราป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัยและพกแจลล้างมือเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนในความร่วมมือดีมาก

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู