หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

ดิฉัน นางสาวเบญจวรรณ   ศรีพนม ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ไป ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน เพื่อไปร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง  โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่ไปเพื่อขุดหลุม เพื่อเตรียมฝังเสาเอก เสาโท ที่จะมีการจัดพิธีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่เพื่อพิธีการนี้ด้วย

วันที่ 22 มีนาคม 2564 พิธีฝังเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โนนตะโก มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และเรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานต.หนองโสน ต.หนองกง ต.หนองยายพิมพ์ รวมไปถึงชาวบ้านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย       หลังจากที่พิธีฝังเสาเอก เสาโท เสร็จสิ้นได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยชาวบ้านบ้านโคกว่านได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการ

หลังจากที่ได้มีการฝังเสาเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ดิฉัน ผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ และอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปเป็นอาสาเทพื้นปูนร่วมกับกับชาวบ้าน  ในการลงพื้นที่ทั้ง 3 วันนี้ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวบ้านมากขึ้น  ทำให้เห็นถึงความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา

ภาพกิจกรรม

              

 

 

 

อื่นๆ

เมนู