ข้าพเจ้า นางสาวเบญญา นิยมเหมาะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนา ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ลงพื้นที่บ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ครั้งนี้ คือลงพื้นที่ไปจัดเตรียมสถานที่เพื่อยกเสาเอก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สิ่งที่ได้รับหมอบหมายคือการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ประกอบเต็นท์ ฯลฯ หลังจากนั้นได้ช่วยกันขุดหลุมเตรียมเพื่อไว้สำหรับยกเสา เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมยกเสาเอกเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหมอบหมายให้ทำหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่มาร่วมงาน เช่น การจัดเตรียมน้ำ อาหาร เบรคชุดรับรองแขกที่มางาน ดูความเรียบร้อยในเรื่องความสะอาด ฯลฯ ตลอดทั้งวันจนงานปิด พอกิจกรรมเสร็จสิ้นทีมงานได้ช่วยกันเก็บอุปกณ์ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านชาวบ้านเป็นกันเองและช่วยจัดสถานที่และกิจกรรมให้ผ่านไปด้วยดีได้มีการฝึกอบรมทักษะต่างๆในด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านการเงิน ตามที่ได้รับหมอบหมาย

กิจกรรมทั้งที่ได้เข้าร่วมทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ร่วมแรง ร่วมมือทำงานกันเป็นทีม ทุกคนภายในทีมช่วยกันทุกคนทำงานอย่างจริงจังเป็นระบบ ทำให้งานสำเร็จผ่านไปด้วยดี

 

     

   

   

อื่นๆ

เมนู