ข้าพเจ้า นางสาวจริยาภรณ์ แก้วปุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS02 การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในเดือน เมษายน  2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ณ บ้านโคกตะโก หมู่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูลต่อจากเดือนมีนาคม 2564 พร้อมทั้งคีย์ลงระบบ u2t.bru.ac.th ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลเชิงรุกด้วยตนเองตามหลังคาเรือนในแต่ละชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครบถ้วนตามประเด็นตามประเด็นในแบบสอบถาม และรับทราบปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้การสัมภาษณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับบุคคลและครัวเรือนในชุมชน จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนละชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ พบว่าด้านรายได้ของครัวเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ รับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่ชุมชนและนอกชุมชน เป็นต้น และอาชีพรับราชการซึ่งมีจำนวนน้อย โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอที่พักอาศัย จากการสอบถามความต้องในการพัฒนาชุมชนพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการมีรายได้ที่มั่งคงและมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเองและครอบครัว ส่วนของปัญหาที่พบในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาไม่มีร่องระบายน้ำในชุมชน ปัญหาขยะและการจัดการขยะในชุมชน ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้มีความลำบากในการดำเนินชีวิตของครอบครัว ปัญหาภาวะการว่างงานซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อเจอกับสถานการณ์ covid-19 ทำให้การจ้างงานลดน้อยลงเมื่อการจ้างงานลดน้อยลงรายได้ก็ลดน้อยลงไปด้วยในขณะที่รายจ่ายไม่ลดลงทำให้เกิดภาวะหนี้สินตามมา และปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ค้นพบได้แก่ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนซึ่งมีจำนวนมาก

อาจารย์ประจำหลักสูตรและข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรมยกเสาเอกเสาโท เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมยกเสาเอกเสาโท เพื่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู