ข้าพเจ้า นางสาวอำพร รัตนาธิวัด ประเภทประชาชน หลักสูตร โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง (HS02)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน นายกเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสนและปลัด กรุณา สวัสดิ์สิงค์ ตัวแทนอสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน หมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรม Health Care รณรงค์ป้องกันโควิด-19 ที่อบต.หนองโสนเวลา 09.00น.

เวลา 09.10 น. อาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ เชิญปลัดกรุณา ได้พูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรม ท่านปลัดบอกว่าช่วงนี้โควิด-19 ก็หนักแล้วยังมีไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกินซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากโคกระบือที่กำลังระบาดหนัดในตอนนี้ จึงอยากให้ทุกท่านรักษามาตราการป้องกันโควิด-19เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เวลา 09.30น. อาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ เชิญคุณหมอสุกัญญา จันทพันธ์ (หมอแหม่ม) หมอประจำโรงพยาบาลตำบลหนองโสน มาพูดมี 3 อย่างเรื่องดั้งนี้ และได้สาธิตให้ดู

เรื่องที่ 1 การล้างมือให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มี 7 ขั้นตอน คือ

1.ฝามือถูฝามือ

2.ฝามือถูหลังมือและถูซอกนิ้ว

3.ฝามือถูฝามือและนิ้งถูซอกนิ้ว

4.หลังมือถูหลังมือ

5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝามือ

6.ปลายนิ้วถูขวางฝามือ

7.ถูรอบข้อมือ

สุขภาพดีเริ่มต้นที่มือสะอาด

เรื่องที่ 2 การใส่แมส ให้สวมแมสโดยเอาด้านสีเข้มออกและขอบลวดอยู่ด้านบนสันจมูก สวมแมสให้คุมจมูกและปาก ให้กดตรงสันจมูก สวมแมสให้เกี่ยวที่ใบหูให้แน่น แล้วกดขอบลวดให้พอดีและดึงให้คลุมถึงปลายคาง

ส่วนการทิ้งแมส ให้พับเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใส่ในขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรค

เรื่องที่ 3 การฉีดวัคซีน โดยทั่วไปตอนนี้จะมีวัคซีน ซิโนแวค จะฉีดในคนอายุ 18-59 ปี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเวลาฉีด จะมีภิมิคุ้มกันขึ้น 50% ควรฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะฉีด 2 สัปดาห์ หมอแหม่มบอกว่าคนเป็นโรคหัวใจก็ฉีดได้แต่ชีพจรต้องไม่เกิน 120 ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หลอดเลือดอุดตัน ไทรอยด์ ลมชัก ผู้พิการติดเตียง มะเร็ง โรคอ้วน คนที่เป็นโรคเหล่านี้ยิ่งต้องได้ฉีดวัคซีนถ้าฉีดมาแล้วห้ามกินกาแฟ เพราะทำให้หัวใจเต้นเร็วและสิ่งสำคัญคือ คนที่มีโรคประจำตัวไม่ควรหยุดยาให้กินยาอย่างต่อเนื่อง

เวลา 10.40น. อาจารย์ชมภู เชิญหมออรวรรณ ภาษาสุข (หมออุ) นักวิชาการสาธารณสุข ได้มาอธิบายเรื่องการทำเจลล้างมือ โดยหมออุได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันทำเจล โดยมีขั้นตอนดังนี้

สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่าความเข้มข้น 73% ทำได้4 ลิตร ประกอบด้วย 1.เอทิลแอลกอฮอล์ 99 % 3 ลิตร (ไวไฟ) 2.คาร์โบพอล 15กรัม 3 tea 8 กรัม 4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์ 5.กรีเซอรีน 15 ซีซี 6.น้ำสะอาด 1 ลิตร

วิธีทำ 1.นำน้ำสะอาด 800 ซีซี ใส่กาละมังพลาสติก ค่อยๆ โรยคาร์โบพอลกระจายให้ทั่วและคน 5 นาที ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง พอครบครึ่งชั่วโมงมาคนใหม่ทำอย่างนี้จนครบ 2ชั่วโมง จนคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ 2.นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตร ผสมกับคาร์โบพอล 3.นำยูคาลิปตัสผสมกับกลีเซอรีนใส่ถ้าวยต่างหากคนให้เข้ากันแล้วนำมาเทรวมกัน 4.นำน้ำสะอาด 200 ซีซี ผสมกับ tea และคนให้เข้ากัน เทรวมกันทั้งหมด เป็นอันเสร็จขั้นตอน

จากนั้นก็ช่วยกันเทเจลใส่ขวดสเปรย์ที่เตรียมไว้แล้วติดสติกเกอร์ U2t ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

เวลา 11.30 น. เดินรณรงค์เกี่ยวกับโควิด-19 และได้แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เป็นอันเสร็จกิจกรรมในวันนี้

วันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมด้วย ประธานโคกหนองนา ตำบลหนองโสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอนางรอง นักพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองโสน นักพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ และกำนันตำบลหนองโสน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาโมเดล

ก่อนทำกิจกรรมอาจารย์ดนัย ได้ให้ผู้เข้าร่วมทำความเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตน มีข้อความดังนี้ ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเรา ทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญ เข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องรักษาแผ่นดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเอง และสร้างความมั่งคั่ง ให้แผ่นดินไทยจงได้

การลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล มี 7 แปลง ดังนี้ แปลงที่1 นายบุญลือ นวลปักษี หมู่ที่ 11 บ้านบุคราม แปลงที่2 นายจุล ชื่นชู หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน แปลงที่3 นายมีชัย หรบรรพ์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน แปลงที่4 นางสาวดนุรดา ธรรมศิริ หมูที่ 4 บ้านโคกสูง แปแลงที่5 นางสาวปรีดา จรกระโทก หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อย แปลงที่6 นายอุทัย งามแพง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน แปลงที่7 นายสว่าง อุดมดัน หมู่ที่ 12 บ้านโสนน้อยพัฒนา ในการทำกิจกรรมผู้เข้าร่วมต่างช่วยกันถือต้นไม้ไปปลูกในหลุมที่ทางเจ้าของแปลงขุดเตรียมไว้ โดยจะมีต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยืนต้น ก็จะมี ต้นสัก ต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นเต็ง ต้นสะเดา ส่วนไม้ผลก็จะมี ต้นขนุน ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ต้นกล้วย พอปลูกเสร็จก็ได้นำฟางมากลบบริเวณโคนต้นไม้ โดยให้ห่างจากต้น 1 คืบ เพราะป้องกันเชื้อราและไม่ทำให้หน้าดินแห้ง และบริเวณโดยรอบพื้นที่บางแปลงก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน ได้แก่ มะเขือเปราะ ชะอม ฟักทอง ตะไคร้ ซึ่งบางแปลงเจ้าของโครงการก็ปลูกหญ้าเนเปียร์ข้างๆคันนา ไว้ให้โค กระบือกิน เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีบางแปลงได้เลี้ยง แหนแดงไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ เจ้าของแปลงบอกว่าแหนแดงยังสามารถลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว และเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับพืชผักและไม้ผลอื่นๆได้ นำไปเป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ด ไก่ เพื่อลดต้นทุนได้อีกทาง สิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตุเห็นคือ พื้นที่โคกหนองนาแต่ละแปลงจะมีรูปแบบไม่เหมือนกัน เพราะลักษณะพื้นที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เราควรยึดเป็นหลัก คือ บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง 1.พอกิน 2.พอใช้ 3.พออยู่ 4.พอร่มเย็น 5.ทำบุญ:ศาสนา พ่อแม่ ครอบครัว 6.ทำทาน:เหลือก็แบ่งปัน 7.เก็บไว้เมื่อขาด 8.ค้าขาย 9.เครือข่าย

ตามศาสตร์พระราชาความสุขอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ ที่ 3กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มประเภทประชาชน เก็บข้อมูล 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จะมี่ 4 ชุด คือ 1.สำหรับที่พักอาศัย 2.สำหรับตลาด 3.สำหรับศาสนาสถาน 4.สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าและทีมงานรับผิดชอบมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านระนามพลวงหมู่ 6 บ้านโคกสูงหมู่ 4 บ้านโคกน้อยหมู่ 10 โดยเก็บผ่านคิวอาร์โค้ด แบ่งเก็บหมู่บ้านละ 40 หลังคาเรือน

-สำหรับที่พักอาศัย มีการเก็บข้อมูลแต่ละหลังคาเรือนไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง แต่ชาวบ้านหมู่บ้านก็ต่างปฏิบัติตัวให้อยู่ในมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี

-สำหรับตลาด บ้านระนามพลวง บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

-สำหรับศาสนาสถาน บ้านระนามพลวงมีวัดชื่อ วัดศรีรัตนศาสดาราม บ้านโคกสูงมีวัดชื่อ วัดโคกสูง เวลาชาวบ้านมีการประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์และชาวบ้านมีการใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล

-สำหรับโรงเรียน โรงเรียนบ้านระนามพลวง และโรงเรียนบ้านโคกสูง ช่วงเช้า คุณครูจะไปรับนักเรียนหน้าโรงเรียน โดยนักเรียนผู้ปกครองต้องใส่แมส และล้างมือด้วยเจล ก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง และก่อนเข้าห้องเรียน ก็ต้องล้างมือทุกครั้ง ทางโรงเรียนจะมีที่ไว้สำหรับล้างมือ แต่ละจุด ไว้ให้นักเรียน

จากการเก็บข้อมูลทั้ง 4 หัวข้อนี้ ชาวบ้านได้ป้องกันและรักษษมตารการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดีข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู