หลักสูตร : HS02 การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ดิฉันนางสาวเบญจวรรณ  ศรีพนม ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 5 และ วันที่ 9 เดือน มีนาคม 2564ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล โดยพื้นที่ที่รับผิดชอบในการลงไปเก็บข้อมูล มี 3 หมู่บ้านด้วยกัน ได้แก่  หมู่ 4 บ้านโคกสูง  หมู่ 6 บ้านระนามพลวง และหมู่ 10 บ้านโคกน้อย

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน โดยรวมระยะเวลาในการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 วัน

 

                               

จากการสำรวจข้อมูล ทำให้ทราบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายผลผลิต และมีความเฝ้าระวังพร้อมทั้งการรับมือกับโรคโควิด 19 โดยมีการป้องกันและดูแลสุขภาพของตัวเองตลอดเวลา อย่างเช่น การล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่แมสในขณะที่ต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรืออยู่ในที่ที่มผู้คนจำนวนมาก ทั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู