โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

        ดิฉัน นางสาวอาภาศิริ  มาลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

        การปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม- เดือนเมษายน ดิฉันและทีมงาน ประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ประเภทประชาชน และประเภทบัณฑิตได้ทำการลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน โดยการปฏิบัติงานมีดังนี้

       วันที่ 20 มีนาคม 2564 ได้รับแจ้งจากทางอาจารย์ประจำหลักสูตรว่าจะมีกิจกรรมยกเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง ณ โนนตะโก พื้นที่ในเขตบ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในเวลา 09.00 น.  ดิฉันและทีมงานได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมเตรียมฝังเสา และจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 22 มีนามคม  2564

         วันที่ 22 มีนาคม 2564  ได้จัดงานทำพิธียกเสาเอก เสาโท ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีจำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อัครพนธ์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเปิดพิธี โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง รวมไปถึงชาวบ้านตำบลหนองโสน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ได้รับผิดชอบให้บริการเครื่องดื่ม จัดเตรียมอาหาร รวมไปถึงการเก็บสถานที่หลังจบพิธีการ ทั้งนี้ชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้าน บ้านโคกว่านที่ได้เตรียมอาหารมาไว้ให้รับประทานด้วย

          วันที่ 11 เมษายน 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ พร้อมด้วยอาจารย์และท่านคณบดีได้ลงไปเป็นอาสาร่วมช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านช่วยกันเทพื้นปูนเพื่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง  สถานที่สร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้บริจาคโดยคุณมานพ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีเนื้อที่ราว 1 ไร่เศษ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมการประสาน “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด และราชภัฏโดยมีจุดมุ่งหมายคือ เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

           ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงมือทำและเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านต.หนองโสน ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสนิทกันมากขึ้น ทั้งนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณชาวบ้านต.หนองโสนที่ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม                             

     

         

                    

       

              

          

     

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564

อื่นๆ

เมนู