ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านทำงานสร้าง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” ในวันที่22มีนาคม เพื่อทำพิธียกเสาเอกเสาโทในโครงการนี้ และในวันที่9–12 เมษายน ข้าพเจ้าได้เริ่มอบรมทักษะทางการเงิน อบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ อบรมทักษะด้านสังคม และอบรมทักษะด้านดิจิทัล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนเมษายน

เมื่อวันที่22มีนาคม ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ทำการลงพื้นที่ ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านทำงานสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง เพื่อทำพิธียกเสาเอกเสาโทในโครงการนี้ ณโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการทำพิธีครั้งนี้ได้มีผู้ปฏิบัติงานตำบลอื่นๆมาช่วยในการทำพิธีครั้งนี้ด้วย ในการทำพิธียกเสาเอกเสาโทครั้งนี้ได้เริ่มทำพิธีตั้งแต่09.00-12.00 น.
ในวันที่9 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้รับไลน์ทางมหาวิทยาลัยให้ลงพื้นที่ในวันที่10เมษายนในตำบลหนองโสนเพื่อทำการเทพื้นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอำเภอนางรอง แต่ข้าพเจ้าได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดในวันที่9เมษายน ซึ่งในเดือนนี้พบว่าโรคระบาดโควิด-19ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดที่ร้ายแรงขึ้นทุกวัน ทางมหาวิทยาลัยจึงให้อบรมในทักษะทางการเงิน อบรมทักษะภาษาอังกฤษ อบรมทักษะด้านสังคม และอบรมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานได้มีความรู้ในด้านต่างๆและให้ผู้ปฎิบัติงานได้เฝ้าระวังตัวเองในโรคระบาดครั้งนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้เริ่มทำการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษในวันที่9และได้ทำการกรอกแบบฟอร์มที่ทางโครงการจัดให้ต่อมาในวันที่10เมษายน ข้าพเจ้าได้อบรมทักษะด้านสังคม วันที่11อบรมทักษะด้านดิจิทัล และวันที่12อบรมทักษะด้านการเงินและมีแบบสอบถามให้ข้าพเจ้าได้ทำซึ้งทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการใช้จ่ายต้องมีแผนในการใช้เงินอย่างไรเพื่อให้มีเงินเก็บ ทั้งนี้ที่ข้าพเจ้าได้อบรมไปทั้งหมดได้ให้ความรู้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา ด้านทันสมัย ด้านสังคมและด้านการเงินเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดความรู้ในสังคม

สรุป รายงานประเดือนเมษายน ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองเพื่อทำพิธียกเสาเอกเสาโท ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่9-12 ข้าพเจ้าได้เริ่มทำการอบรม4ทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านสังคม ด้านดิจิทัล และด้านการเงิน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิต ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ได้มีโรคระบาดโควิด-19ได้ แพร่ระบาดอีกครั้งจึงทำให้ผู้ปฎิบัติงานไปลงพื้นที่ไม่ได้

อื่นๆ

เมนู