ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2ในวันที่20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Health Care ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับแจ้งเตือนทางไลน์ว่าให้ผู้ปฎิบัติงานทุกท่านในวันที่20 มิถุนายน 2564 ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมHealth Care ณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ในเวลา 09:00 นาที

  ในวันที่20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงาน u2t ตำบลหนองโสนพร้องทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรโคกหนองนาโมเดล และอสม 12ท่าน คุณหมอประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน และพนังงานร่วมทั้งนายกองค์การบหริหารตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมHealth Care กิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่เวลา09:00 คุณหมอทางโรงพายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด19ว่าทุกคนควรปฎิบัติตัวอย่างไร เดินไปไหนต้องพบเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและอย่าจับสิ่งของที่มันไม่จำเป็น การกินอาหารก็ไม่สมครวกินร่วมกับผู้อื่นครวกินร้อนช้อนกลาง และก่อนรับประทานครวล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และคุณหมอยังสอนวิธีการล้างมือให้สะอาดครวล้างบ่อยๆ และคุณหมอยังได้สอนวิธีทำเจลแอลกอฮอล์สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่า(ความเข้มข้น73%)  ใช้เวลาในการทำเจลแอลกอฮอล์ประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มใช้งานได้พอทำเจลแอลกอฮอ์เสร็จแล้วทุกท่านก็ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันจนถึงเวลา13:00ทางผู้ปฎิบัติงานทุกท่านร่วมถึงคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการเดินรณรงค์ในหมู่บ้านต่างๆและได้แจกเจลแอลกอฮอล์ที่ทางผู้ปฎิบัติงานได้ทำให้กับประชาชนในหมู่บ้านและผู้ปฎิงานทุกท่านก็ได้เดินทางกลับบ้านข้าพเจ้าได้กลับจากการอบรมก็ได้ส่งรูปภาพ เพื่อทำวีดีโอในเดือนกรกฎาคม

และต่อมาในวันที่3 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฎิบัติทุกท่านได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล u2tและแบบสำรวจชุดที่1สำหรับที่พักอาศัยนำมากรอกในระบบที่ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดเตรียมไว้และผู้ปฎิบัติงานทุกทท่านต้องกรอกให้เสร็จภายในวันที่4 กรกฎาคม 25664ด้วย

สรุป รายงานประจำเดือนกรกฎาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมHealth Care และได้เดินรณรงค์แจกเจลแอลกอฮอล์ในชุมชนในวันที่20 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา09:00-13:30 และในวันที่3 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฎิบัติงานทุกท่านก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลu2tและแบบสำรวจชุดที่1สำหรับที่พักอาศัย ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์และวิธีล้างมือ เนื่องจากสถานะการโรคระบาดโควิด19แพร่ระบาดต่อเนื่องอย่างหนักจึงทำให้ผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ งานครั้งนี้จะสำเร็จได้เมื่อผู้ปฎิบัติทุกคนร่วมมือกัน ขอขอบคุณผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน.

  

อื่นๆ

เมนู