ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS02 โคกหนองนาโมเดล

จากการลงสำรวจข้อมูลพื้นที่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการสำรวจข้อมูลที่ตกหล่น และยังไม่ครบถ้วน ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลในส่วนของกลุ่ม HS02 โคกหนองนาโมเดล จึงได้ประสานงานข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสารลงมายังผู้ปฏิบัติงานให้เข้าสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนข้อมูลของ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

ในส่วนของการลงพื้นที่ทางข้าพเจ้า และทีมงานในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้นัดเพื่อปรึกษาข้อมูล กันใน วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 บริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน (อบต.)  เมื่อประชุมปรึกษากันเข้าใจแล้วได้มีการลงเก็บข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านโคกตะโก ในส่วนของข้อมูลแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในการเข้าไปเก็บข้อมูลทางทีมงานได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากท่าน ผอ. ของโรงเรียน ให้เข้าเก็บข้อมูลกับนักเรียนได้

มีนา1 มีนา2 มีนา3 มีนา4
มีนา5 มีนา7 มีนา6 มีนา8

นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้ง ณ หมู่บ้านจันดุม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงเก็บข้อมูลทางทีมงานได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้นำชุมชุน นางสวภาว์ ไชยสุวรรณ และชาวบ้านในการเป็นผู้นำทางในการเก็บตกข้อมูลอีกครั้ง

มีนา9 มีนา 10 11มีนา มีนา12

จากการลงพื้นที่ในเดือนมีนาคมดังข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ ความร่วมมือ คำแนะนำจากชาวบ้าน และน้อง ๆ ภายในโรงเรียนบ้านโคกตะโก เป็นอย่างดี อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจระหว่างเด็ก ๆ ในโรงเรียนบ้าง แต่ทางทีมงานทุกคนก็อธิบาย ให้น้อง ๆ เข้าใจ และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ทางข้าพเจ้า และทีมงานต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่ นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู