ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล HS02

การปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 พร้อมกับทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจและเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ครบทุกหลังคาเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00  – 12.00 น. ได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพิ่มเติม ที่โรงเรียนตะโก ตำบลหนองโสน ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนตะโก เพื่อเก็บข้อมูลกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพบว่านักเรียนมีการป้องกันและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นอย่างดี มีการใส่หน้ากากอนามัยไปโรงเรียนทุกวัน และมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ทราบอาการของโรคโควิด 19 ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้อธิบายให้นักเรียนได้ทราบถึงอาการและวิธีป้องกันจากโรคโควิด 19 นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และในช่วงบ่ายข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 02 ที่บ้านห้วยพัฒนา ได้ขออนุญาตจากทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการเก็บข้อมูลกับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ได้ลงพื้นที่เก็บแบบฟอร์ม 02 เพิ่มเติม ที่บ้านจันดุม เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านติดธุระ จึงได้ประสานงานกับอสม.ให้เป็นผู้นำทางไปเก็บข้อมูลชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบโควิด 19 และป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 บางคนต้องออกจากงานที่ต่างจังหวัดมาอยู่ที่บ้านทำให้รายได้ลดน้อยลง เมื่อชาวบ้านออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ก็จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู