1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. HS02: กิจกรรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีโคกหนองนา และการเก็บข้อมูล 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด-19 (แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน)

HS02: กิจกรรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีโคกหนองนา และการเก็บข้อมูล 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด-19 (แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน)

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

หลักสูตร : HS02 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม มีการทำกิจกรรม หนองโสน Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19  ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีโคกหนองนา รวมไปถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 การเก็บข้อมูลผ่านแอฟพลิเคชัน CBD และแบบฟอร์ม 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด-19 (แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้รับการนัดหมายจากอาจารย์ผู้ดูแล ให้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 จึงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน(อบต.หนองโสน) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 มีการเริ่มทำกิจกรรมตามลำดับดังต่อไปนี้ โดยมีอาจารย์ชมภู อิสริยวัฒน์ พูดกล่าวเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในวันนี้ ว่าจะมีการทำความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการเดินรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับดังนี้ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ครบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์ อาจารย์สมยง โสมอินทร์ นายเกรียงศักดิ์   แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ปลัดกรุณา สวัสดิ์สิงห์ ปลัด ตำบลหนองโสน รวมไปถึงคุณหมอประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน  อสม. และผู้ปฏิบัติงาน

คุณหมอได้ช่วยอธิบายว่าโรคโควิด-19 เกิดจากอะไร เราต้องป้องกัน และดูแลรักษาตัวเองอย่างไร เพื่อที่จะได้ป้องกันโรคโควิด-19 ได้ เมื่อมีการอธิบายข้อมูลข้างต้นเสร็จสิ้นลง ก็เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ ว่ามีขั้นตอนและอุปกรณ์อะไรบ้างก่อนที่จะลงมือจัดทำ การจัดทำเจลแอลกอฮอล์นั้นทางคุณหมอและ อสม. ได้สาธิตการทำขึ้นร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจัดทำสำเร็จทางข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ก็ได้ทำหน้าที่ นำเจลแอลกอฮอล์ใส่ขวด พร้อมทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์  หลังจากทำกิจกรรมตรงนี้เรียบร้อยก็เป็นการเดินรณรงค์การป้องกันโควิด-19 ภายในตำบลหนองโสน หลังจากการรณรงค์แล้วเสร็จ ทางอาจารย์ผู้ดูแลก็ได้นัดหมายลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีโคกหนองนา ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ แปลงโคกหนองนา นายบุญลือ นวลปักษี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น และข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีโคกหนองนา ณ ตำบลหนองโสน โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ประธานโคกหนองนา ตำบลหนองโสน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ อำเภอนางรอง นักพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองโสน และนักพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ โดยภายในวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ทั้งหมด 3 แปลง ดังต่อไปนี้ แปลงโคกหนองนา นายบุญลือ นวลปักษี หมู่ที่ 11 บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน แปลงโคกหนองนา นายจุล ชื่นชู หมู่ที่ 1 บ้านโคกหว่าน ตำบลหนองโสน และแปลงโคกหนองนา นายมีชัย หรบรรพ์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกหว่าน ตำบลหนองโสน ก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีกิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แนะแนวกิจกรรมจากอาจารย์ดนัย สุริยวงศ์ศรี บุคคลต้นแบบโคกหนองนา ตำบลหนองโสน ว่าแปลงโคกหนองนาโมเดลตรงนี้เป็นของใคร ก่อนที่จะให้เจ้าของแปลงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า จุดเริ่มของการทำโคกหนองนาเกิดขึ้นได้อย่างไร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้แล้ว ก็จะตามมาด้วยกิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในแปลงโคกหนองนา โดยจะทำกิจกรรมดังข้างต้นนี้ ทุก ๆ แปลง เรียงตามลำดับ

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้แล้ว อาจารย์ผู้ดูแลก็ได้นัดหมายการลงพื้นที่กิจกรรมนี้อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ แปลงโคกหนองนาโมเดล นางสาวดนุลดา ธรรมศิริ หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง ตำบลหนองโสน เป็นแปลงแรก และตามมาด้วยอีกสี่แปลง ดังนี้ แปลงโคกหนองนา นางสาวปรีดา จรกระโทก หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองโสน แปลงโคกหนองนา นายอุทัย งามแพง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน และ แปลงโคกหนองนา นายสว่าง อุดมดัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโสนน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน ก่อนจะเข้าทำกิจกรรมภายในแปลงของนายสว่าง อุดมดัน ก็มีการพักกินข้าว ณ แปลงโคกหนองนาโมเดลตัวอย่างของ อาจารย์ดนัย สุริยวงศ์ศรี กันก่อน ภายในวันนี้กิจกรรมก็ดำเนินต่อไปดังกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 คือการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แนะแนว และตามมาด้วยกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในแปลงโคกหนองนาโมเดล ตามลำดับ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้ดูแลให้ลงเก็บข้อมูล จากชาวบ้านภายในพื้นที่ ผ่านแบบฟอร์ม 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด-19 (แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน) โดยในแบบฟอร์ม 06 เดิมที่เป็นการเก็บข้อมูลของกลุ้มนักศึกษา แต่สำหรับเดือน กรกฎาคมนี้ ให้กลุ่ม ประชาชน และบัณฑิตจบใหม่เข้าช่วยดูแล เมื่อข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้รับแจ้งการทำงานดังนี้แล้ว ก็ได้ปรึกษาการผ่าน แชทช่องทางไลน์ ก่อนจะมีการลงพื้นที่

ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกหนึ่งท่านที่เคยได้รับผิดชอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ภายในหมู่ 2 บ้านจันดุม ตำบลหนองโสน ก็ได้ปรึกษากัน และติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้าน สวภาว์ ไชยสุวรรณ์ ว่าจะขอลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด-19 (แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน) ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ทางผู้ใหญ่จะสะดวกหรือไม่ แต่ก็ได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี

ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกหนึ่งท่าน ก็ได้เข้าลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมมูลแบบฟอร์ม 06 ประเมินเกี่ยวกับโควิด-19 (แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยการเก็บข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปถามข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้านเลยว่ามี บ้านแต่ละหลังเรียงตามเลขที่บ้านเลยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด -19 หรือ ไม่ รวมไปถึงคำถามอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าเลือกเก็บข้อมูลแบบนี้ เพราะหมู่บ้านจันดุมนั่นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ หลังคาครัวเรือนประมาณ 60 หลัง ที่ทางผู้ใหญ่บ้านเองสามารถตอบข้อมูลคำถามเองได้ทั้งหมด จึงทำให้รวดเร็ว และไม่เป็นการเสียเวลา ต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานอีกหนึ่งท่าน ก็ได้เก็บข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านจนแล้วเสร็จก่อนเดินทางกลับ

จาการลงพื้นที่การทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเข้าดูงานการทำแปลงโคกหนองนา โดยเรียกได้ว่าเป็นภาคปฏิบัติเพราะได้ลงพื้นที่การทำแปลงโคกหนองนาในพื้นที่จริง ของผู้ที่ลงมือทำโคกหนองนาโมเดล ว่ามีลักษณะขั้นตอนอย่างไร รวมไปถึงความแตกต่างของแต่ละแปลง ในการลงพื้นที่ ก็เป็นไปตามเช่นเคย ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้รับการตอนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู