1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน และหมู่ที่ 11 บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน HS02

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน และหมู่ที่ 11 บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน HS02

ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล HS02

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานอีกหนึ่งคนได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน และหมู่ที่ 11 บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปติดต่อผู้นำชุมชนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อขอความช่วยเหลือในการเก็บแบบสอบถามข้อมูลดังกล่าว หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่านและหมู่ที่ 11 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้นำชุมชนประสานงานให้ชาวบ้านอยู่บ้านเพื่อจะได้สำรวจแต่ละหลังคาเรือน หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้เริ่มลงพื้นที่เข้าไปเก็บแบบสอบ เวลา 09.30 น. โดยจะแยกกันเก็บคนละหลังคาเรือน ได้พูดคุยกับคนในหมู่บ้าน เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ผลกระทบจากโรคโควิด 19 เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี สำหรับบางหลังคาเรือนที่ไม่อยู่บ้าน เนื่องจากออกไปทำงาน ข้าพเจ้าและทีมงานจะทยอยมาสอบถามในวันถัดมา จนครบตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเสร็จสิ้นภารกิจ วันที่ 16  กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 16.00 น.

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกร และทำข้าวเม่าขายส่งทั้งในและนอกพื้นที่ ทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน และหมู่ที่ 11 บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู